Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Spar Nord Bank A/S

22-12-2020

Finanstilsynet gennemførte i januar 2020 en undersøgelse i Spar Nord Bank A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet bankens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Undersøgelsen viste, at klassifikationsprocessen i Spar Nord Bank grundlæggende foregik på samme måde som i andre pengeinstitutter. Banken havde i lighed med andre institutter valgt, at der ikke gennemføres kontrol af den fastlagte klassifikationen forud for bevilling og effektuering af nye eksponeringer. Dette gav risiko for, at klassifikationen ikke er korrekt, og at nye lån og kreditter gives med en højere risiko end ønsket.

Banken gennemførte forskellige kontroller og stikprøver med henblik på at minimere denne risiko. Dette skete, dels ved at have en instruks om, at bevillinger foretaget på højere niveau skal omfatte en vurdering af klassifikationens rigtighed, dels ved gennemførsel af stikprøvekontroller af gennemførte klassifikationer i bankens anden forsvarslinje. Banken blev anbefalet at operationalisere arbejdsbeskrivelsen for vurderingen af, om klassifikationen er retvisende ved bevilling, så det klart fremgår, hvad vurderingen skal omfatte.

Grundlaget for bankens stikprøvekontrol af klassifikationer omfattede ikke den samlede portefølje af privat- og erhvervskunder. Banken fik som følge heraf påbud om at sikre, at uafhængige stikprøvekontroller på kreditområdet skal være repræsentative og tilvejebringe en høj grad af sikkerhed.

Bankens klassifikationssystem gav ikke mulighed for manuel korrektion af en systemgenereret klassifikation, hvis denne vurderes at være misvisende. Dette svækker bankens risikostyring og kan medføre manglende compliance i forhold til ledelsesbekendtgørelsen. Banken oplyste i forbindelse med undersøgelsen, at den har igangsat udvikling og implementering af den manglende funktionalitet.

Banken var afhængig af, at information om kunder, der ikke automatisk indgår i klassifikationsmodellerne opsamles og registreres manuelt. Dette kunne medføre, at banken ikke havde et retvisende billede af erhvervskundeporteføljens bonitet. Banken havde sat øget fokus på datadisciplin og kontrol heraf i forbindelse med et igangværende projekt med henblik på at blive IRB-godkendt institut.

På privatkundeområdet var der ikke opstillet regler for med hvilken frekvens ny økonomisk information skal indhentes, og banken levede dermed ikke op til god praksis på området.

Bankens klassifikationsmodeller var procykliske. Ledelsen var opmærksom på dette, og viden herom inddrages i den løbende drift og risikorapportering, ligesom procyklialiteten indgår i ledelsens drøftelser.

Undersøgelsen viste, at intern revision ikke havde gennemført vurdering af bankens klassifikationsmodeller i flere år. Det fremgik endvidere, at intern revision ikke i de senere år havde foretaget gennemgang af bankens kontroller og test af klassifikation i første og anden forsvarslinje. Intern revision fik som følge heraf påbud om at gennemføre revision af processerne relateret til bankens klassifikation af kunder, herunder modellen, de tilhørende forretningsgange og interne kontroller.

 

 

Senest opdateret 22-12-2020