Redegørelse om tilsyn med Østjydsk Bank

31-08-2020

Redegørelse om Finanstilsynets tilsyn med Østjydsk Bank i henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed.

 

Sammenfatning

Østjydsk Bank A/S (Østjydsk Bank) var en lokal bank med hovedsæde i Mariager. Banken havde i årene op til finanskrisen i 2008 en kraftig udlånsvækst, særligt inden for byggeri og ejendomme.

Finanstilsynet konstaterede ved inspektion i banken i 2008, at banken trods den høje udlånsvækst først relativt sent havde etableret et egentligt uafhængigt kreditkontor. Bankens interne kontrol og opfølgning på kreditområdet havde således ikke været tilstrækkelig i forhold til den høje udlånsvækst.

Finanstilsynet gennemgik i 2011 bankens største eksponeringer inden for blandt andet fast ejendom og byggeprojekter. Inspektion resulterede i, at banken forøgede sit solvensbehov.

Ved Finanstilsynets inspektion i 2013 konstateredes et stort nedskrivningsbehov, der især skyldtes en nedjustering af den opgjorte værdi af ejendomme, der var lagt til sikkerhed for ejendomsudlån med objektiv indikation for kreditforringelse (OIK), og at banken i en række tilfælde havde vurderet debitorers tilbagebetalingsevne på baggrund af optimistiske budgetter fremfor realiserede resultater. Inspektionen resulterede i, at Finanstilsynet fastsatte et solvenskrav for banken. Efter en periode under genopretning, opfyldte banken solvenskravet pr. 1. januar 2014.

I maj 2014 var Finanstilsynet igen på inspektion i Østjydsk Bank. Ved undersøgelsen fandt Finanstilsynet et stort behov for mernedskrivninger. Som følge af fundene på undersøgelsen fastsatte Finanstilsynet et solvenskrav for banken, og banken var herefter i genopretning frem til banken ultimo 2014 igen levede op til kapitalkravet. 

Finanstilsynet foretog en opfølgningsundersøgelse i 2015, der afdækkede et yderligere væsentligt behov for nedskrivninger, dog i et mindre niveau end i 2014 og 2013. Igen i 2016 var Finanstilsynet på inspektion i Østjydsk Bank, og også her konstateredes et behov for mernedskrivninger, hovedsagelig som følge af forskelle i værdiansættelser af ejendomme.

I oktober 2017 gennemførte Finanstilsynet en ordinær inspektion i Østjydsk Bank. Her konstaterede Finanstilsynet et behov for mernedskrivninger blandt andet som følge af, at flere af bankens store kunder var blevet nødlidende, og at flere af bankens store kunder var gået konkurs siden Finanstilsynets seneste inspektion. På baggrund af inspektionen fastsatte Finanstilsynet i december 2017 et solvenskrav for banken. I februar 2018 kunne Østjydsk Bank og Finanstilsynet konstatere, at der ikke var udsigt til en privat løsning til genopretning af bankens kapital. Østjydsk Bank gik konkurs, og som følge af, at banken ikke kunne opfylde sit solvenskrav, inddrog Finanstilsynet bankens tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed den 18. april 2018.

Kunder og ansatte blev overdraget til et andet pengeinstitut uden tab for almindelige kreditorer, da tabene kunne dækkes af aktionærer og ejerne af ansvarlig kapital.

Bankens konkurs skyldtes primært en væsentlig eksponering mod ejendomssektoren og en høj koncentration af store eksponeringer. Årsagerne til bankens konkurs er således lig mange af de øvrige pengeinstitutter, som blev nødlidende i finanskrisen, om end bankens ejendomseksponering i højere grad var inden for lokalområdet. Bankens ledelse havde på konkurstidspunktet gennem flere år forfulgt en genopretningsstrategi, som indebar en betydelig reduktion af bankens balance bl.a. gennem frasalg af filialer mv. Bankens genopretningsstrategi var medvirkende til, at det på konkurstidspunktet var muligt at begrænse tabene til alene aktionærer og ejere af ansvarlig kapital.

Læs hele redegørelsen: Redegørelse om Østjydsk Bank A/S i henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed

 

 

Senest opdateret 31-08-2020