Påtale til Arrowstreet Capital, Limited Partnership for indberetning af en fejlbehæftet kort nettoposition samt manglende indberetning af flere korte nettopositioner

28-08-2020

Finanstilsynet har d. 21. august 2020 givet Arrowstreet Capital, Limited Partnership (”Arrowstreet Capital”) en påtale for overtrædelse af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse typer af credit default swaps (”shortsellingforordningen”).

Baggrund

I henhold til shortsellingforordningens artikel 9 skal en fysisk eller juridisk person, som har en kort position, opgøre sin korte nettoposition ved midnat på den handelsdag, hvor positionen er opnået. Hvis den korte nettoposition er indberetningspligtig, jf. shortsellingforordningens artikel 5 og 6, skal den fysiske eller juridiske person i henhold til artikel 9 indberette positionen til den relevante kompetente myndighed med korrekte detaljer vedrørende identiteten på den fysiske eller juridiske person, som har den korte position.

Hvis den korte nettoposition er 0,2 % eller mere af det noterede selskabs aktiekapital, skal den juridiske eller fysiske person indberette oplysninger om positionen til den relevante kompetente myndighed (i Danmark Finanstilsynet) den efterfølgende dag senest kl. 15.30. Indberetningsgrænsen på 0,2 % blev af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA, midlertidigt sænket til 0,1 % gældende fra 16. marts 2020. Hvis den korte nettoposition er 0,5 % af det noterede selskabs aktiekapital eller derover, bliver den korte nettoposition offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Hvis den korte nettoposition kommer under 0,2 % af selskabets aktiekapital, skal positionen nedflages i Finanstilsynets indberetningssystem (fra 16. marts 2020 og frem har det været under 0,1 %).

Medio juli 2020 informerede Arrowstreet Capital Finanstilsynet om en fejl-behæftet kort nettoposition i et dansk børsnoteret selskabs aktiekapital, der tidligere var blevet indberettet til Finanstilsynet, samt en række historiske korte nettopositioner i samme børsnoterede selskab, som havde nået relevante indberetningsgrænser, men som aldrig var blevet indberettet til Finanstilsynet. Arrowstreet Capital forklarede desuden, at fejlene var sket som følge af fejlbehæftet data vedrørende det børsnoterede selskabs udstedte aktiekapital i deres eget system.

Tilbage i maj 2020 indberettede Arrowstreet Capital en kort nettoposition i det berørte danske børsnoterede selskabs aktiekapital på mindre end offentliggørelsesgrænsen på 0,5 %, men over indberetningsgrænsen på 0,1 %. Den indberettede korte nettoposition var dog ikke korrekt, da den kun var indberettet til det halve af den faktiske størrelse. Arrowstreet Capital annullerede indberetningen i juli 2020. 

I august påbød Finanstilsynet Arrowstreet Capital at foretage de manglende indberetninger vedrørende de korte nettopositioner i det danske børsnote-rede selskab. Arrowstreet Capital formåede at gøre det samme dag, selskabet fik besked på det. Finanstilsynet anmodede desuden Arrowstreet Capital om en detaljeret redegørelse for, hvorfor fejlene var sket samt forklare, hvilke tiltag selskabet havde iværksat eller ville iværksætte for at undgå, at lignende fejl ville ske igen.

Finanstilsynet anser ikke Arrowstreet Capitals forklaring om, at den fejlbehæftede indberetning og de manglende indberetninger skyldtes fejlbehæftet data i Arrowstreet Capitals eget system, som en acceptabel undskyldning for, at fejlene kunne ske. Det er selskabets eget ansvar at sørge for altid at basere sine beregninger på korrekt og opdateret data.

Arrowstreet Capital har tidligere i to selvstændige sager ikke fulgt indberetningsreglerne i shortsellingforordningen. Begge gange gjorde Finanstilsynet Arrowstreet Capital opmærksom på vigtigheden at af foretage korrekte indberetninger i henhold til shortsellingforordningen. På foranledning af Finanstilsynet redegjorde Arrowstreet desuden i januar 2020 for de tiltag, selskabet ville tage for at leve op til indberetningskravene. 

Finanstilsynet kan imidlertid konstatere, at Arrowstreet Capitals implementerede tiltag ikke har gjort en tilstrækkelig forskel, da Arrowstreet Capital igen har overtrådt shortsellingforordningen. Arrowstreet Capital har således atter leveret fejlagtig information til Finanstilsynet vedrørende selskabets korte nettopositioner i et dansk børsnoteret selskabs udstedte aktiekapital. 

For yderligere information om shortsellingforordningen henviser Finanstilsynet til temasiden om shortselling.

 

Senest opdateret 28-08-2020