Redegørelse om inspektion i Merkur Andelskasse

24-04-2020

Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Merkur Andelskasse. Inspektionen var en ordinær inspektion. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Merkur Andelskasse dækker store dele af landet, og andelskassen har filialer i København, Aarhus og Aalborg. Andelskassen har branchekoncentrationer indenfor øvrige erhverv, specialejendomme og økologiske landbrug. Finanstilsynet anser andelskassens forretningsmodel som værende mere kompleks end sammenlignelige institutter.

Andelskassens risikoprofil stiller skærpede krav til indtjening og kapital-overdækning. Andelskassens kapitaloverdækning er styrket siden seneste undersøgelse. Andelskassens kapitaloverdækning er dog under pres givet yderligere indfasning af kapitalkrav og en utilstrækkelig indtjening. Andelskassens målsætning om en kapitaloverdækning på 5 procentpoint er ikke tilstrækkeligt underbygget. Indtjeningen er endvidere fortsat ikke tilstrækkelig ift. risikoprofilen.

Andelskassen har siden 2017 lavet omfattende organisationsændringer for at styrke den organisatoriske sammenhængskraft. Henset til organisationsændringerne er det kritisk, at der i al væsentlighed ikke er udført compliancehandlinger i 2018 og 2019. Andelskassen fik derfor påbud om udføre compliance på alle væsentlige områder. Bestyrelsen skal desuden sikre, at compliancefunktionen har de nødvendige ressourcer, og at der etableres en langsigtet løsning.

Andelskassen fremstår styrket på kreditområdet, og kvaliteten af den kreditmæssige styring er forbedret i forhold til undersøgelsen i 2018. Andelskassen har dog fortsat styringsmæssige mangler og skal fortsat forbedre sit beslutningsgrundlag. Andelskassen fik påbud om at sikre en betryggende ledelse, styring og beslutningsgrundlag på kreditområdet. Andelskassen skal styrke beskrivelsen af privatkundernes økonomi og forbedre beskrivelsen af fravigelser fra kreditpolitikken, så andelskassen har et dækkende billede
af risikoen.

Finanstilsynet gennemgik i forbindelsen med inspektionen 97 udlån, svarende til ca. 30 pct. af andelskassens udlånsmasse pr. 31. august 2019.
 
Finanstilsynet fandt anledning til at nedklassificere 11,8 pct. af de store udlån, og 14,3 pct. af de nye kunder blev nedklassificeret. Inspektionen medførte øgede nedskrivninger med 9,5 mio. kr. hvoraf 3 mio.kr. vedrørte en justering af andelskassens IFRS9-nedskrivningsmodel.

Gennemgangen gav anledning til at øge det individuelle solvensbehov fra 11,2 pct. til 11,8 pct. Justeringen skyldes primært en justering af tillægget for store kunder med finansielle problemer.

 

Senest opdateret 24-04-2020