Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (lån til køb af virksomheder)

22-11-2018

Finanstilsynet var i marts 2018 på inspektion i Danske Bank. Inspektionen indgik i en temabaseret undersøgelse af store bankers finansiering af kapitalfonde m.fl.’s køb af virksomheder i Danmark i 2017. Lån til kapitalfonde m.fl. omfattede også lån i forbindelse med øvrige handler, hvor et holdingselskab køber en virksomhed, f.eks. i forbindelse med ledelsens hele eller delvise overtagelse (såkaldte management buyouts).

 

Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankernes risikoanalyser og risikovillighed, når de bevilger lån til køb af virksomheder.

Finanstilsynet vurderer, at det generelt er forbundet med høj risiko at finansiere køb af virksomheder. Det skyldes, at virksomhederne ved handel ofte værdiansættes højt, ikke mindst når renterne er lave, og der generelt er stor likviditet på markederne. Investorerne har en interesse i at opnå store lån til købet, og i at afviklingen af lån bliver lempelig. Det var derfor et tema, om bankernes risikovillighed ved finansiering af virksomhedskøb var blevet større end ved tidligere undersøgelser.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 17 sager om bevilling af udlån, som banken havde behandlet i 2017. Det drejede sig om udlån, som efterfølgende blev etableret, om udlån, som banken bevilgede, men som ikke blev etableret, og om udlån, som banken ikke ønskede at bevilge.

Finanstilsynet vurderede, at bankens risikovillighed ikke var ændret væsentligt siden tidligere undersøgelser af lån til køb af virksomheder. Bankens risikoanalyse var på niveau med de andre bankers, men kan på enkelte punkter forbedres.

Ratingrapporternes analyser mv. var mindre velunderbyggede end ratingrapporterne i bankens andre, tilsvarende erhvervssager. Bankens klassifikation af kunderne efter risiko var mere optimistisk end de andre bankers.

Bankens kreditpolitik for lån til køb af virksomheder manglede nogle punkter, som kunne sikre konkret stillingtagen til risikoen. Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at kreditpolitikken på området udtrykker den tilsigtede risikovillighed.

 

 

Senest opdateret 22-11-2018