Redegørelse om inspektion i Andelskassen Oikos

08-03-2018

Finanstilsynet var i december 2016 - januar 2017 på inspektion i Andelskassen Oikos. Inspektionen var en opfølgningsundersøgelse på Finanstilsynets seneste inspektion i 2015. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Andelskassen tilbyder et afgrænset udvalg af finansielle produkter og ydelser til primært private kunder. De primære geografiske forretningsområder er Århus og København. Udlånsportefølje er forholdsvist koncentreret omkring andelsboligmarkedet i København. Andelskassen har arbejdet med at reducere denne koncentration, som dog fortsat må betragtes som høj.

Andelskassens styring er mangelfuld, og basisindtjeningen er lav. Umiddelbart efter inspektionen var kapitaloverdækningen ganske spinkel, ligesom andelskassen i en kortere periode i starten af januar 2017 ikke opfyldte kapitalbufferkravene.

Denne situation set i sammenhæng med at der ikke er udsigt til forbedring ved indtjeningsmæssig konsolidering over de kommende år samt et utilstrækkeligt bestyrelsesarbejde, medfører efter Finanstilsynets vurdering, at andelskassens forretningsmodel er uholdbar. Andelskassens kapitalforhold er dog efterfølgende blevet forbedret. 

På baggrund af den alvorlige situation fik andelskassen påbud om at udarbejde en handlingsplan om genopretning af indtjening, styring og kapitalforhold.

Finanstilsynet vurderer, at der særligt fra bestyrelsens side har været en utilstrækkelig opfølgning på de påbud, som Finanstilsynet gav ved seneste inspektion i 2015. En del af påbuddene ved den nye inspektion er således gentagelser fra inspektionen i 2015. På baggrund heraf og som følge af andelskassens økonomiske situation gav Finanstilsynet påbud om, at bestyrelsen skal afsætte den fornødne tid til bestyrelsesarbejdet. Andelskassen modtog desuden påbud om, at bestyrelsen skal tage specifikt stilling til medarbejderes deltagelse i bestyrelsesmøder.

Finanstilsynet gennemgik 49 udvalgte udlån. I 12 af de gennemgåede udlån vurderede Finanstilsynet, at udlånet havde en lavere bonitet end vurderet af andelskassen. Andelskassen fik derfor påbud om at sikre korrekt risikoklassifikation og løbende overvågning af kunderne. Herudover modtog andelskassen påbud om, at bevillingsbeføjelserne skal overholdes. Gennemgangen af de udvalgte udlån medførte behov for yderligere nedskrivninger for 83.000 kr. siden 30. september 2016.

Andelskassen havde overskredet den maksimale grænse for store udlån samt den maksimale grænse for eksponeringer mod kreditinstitutter. Andelskassen modtog en påtale herfor.

Andelskassen modtog påbud om, at der skal udføres compliance på alle væsentlige risikoområder. Andelskassen modtog desuden påbud om at styrke sin viden, datakvalitet og interne kontroller på regnskabs- og kapitalområdet.

Endvidere fik andelskassen påbud om, at solvensbehovsprocessen er utilstrækkelig, da opgørelsen af solvensbehovet var forbundet med en række alvorlige fejl og mangler.

Finanstilsynet vurderede, at solvensbehovet opgjort pr. 31. december 2016 skulle forøges fra 11,3 procent til 12,1 procent. Andelskassen havde pr. 31. december 2016 en faktisk solvens på 12,8 procent. Andelskassen brød med kapitalbevaringsbufferen pr. 1. januar 2017, hvor kapitalbevaringsbufferen var 1,25 procent, men har efterfølgende fået tilført yderligere kapital.

 

 

Senest opdateret 08-03-2018