Redegørelse om inspektion i Østervrå Andelskasse

21-12-2018

Finanstilsynet har i perioden september og oktober 2018 gennemført en inspektion i Østervrå Andelskasse.

 

Finanstilsynet havde fokus på andelskassens forretningsmodel, ledelsens arbejde, kreditrisici samt kapital- og likviditetsforhold. Der var tale om en opfølgningsinspektion på den seneste inspektion i 2017 med supplerende inspektion på hvidvaskområdet og kapitalområdet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Andelskassens forretningsmodel var tidligere baseret på mere traditionelle ind- og udlånsformer. Siden inspektionen i 2017 har andelskassen ændret væsentligt i forretningsmodellen, som nu omfatter en mere utraditionel forretning og strategi, i forhold til mindre pengeinstitutter, med et udvidet markedsområde og en udvidet produktportefølje. Den nye forretningsmodel var på en række punkter mangelfuldt beskrevet og indeholdt flere uholdbare elementer, bl.a. på grund af den høje kompleksitet og risiciene forbundet med de nye forretningsområder, herunder køb af pantebreve og aktivlån. Andelskassen fik derfor påbud om at udbedre manglerne i forretningsmodellen og påbud om at sikre sig, at andelskassens kompetencer, risikostyring, administrative og regnskabsmæssige praksisser er dækkende for forretningsmodellen.

Som offentliggjort i Finanstilsynets afgørelse af 22. november 2018 har andelskassen fået tre påbud om dispositionsbegrænsninger. Andelskassens udlånsvækst blev begrænset til 20 pct. år-til-år, ligesom køb af pantebreve midlertidigt skulle ophøre. Andelskassen kan heller ikke udbyde leasing, før den kan fremvise en realistisk plan, der dokumenterer en forsvarlig håndtering af forretningsområdet.

Østervrå Andelskasse er fortsat udfordret på en række centrale områder, herunder den fortsat utilstrækkelige kapitalisering af andelskassen med udsigt til fortsatte solvensproblemer, den negative basisindtjening samt en på flere punkter uholdbar forretningsmodel.

Finanstilsynet har i forbindelse med inspektionen givet et stort antal påbud. Andelskassen fik påbud om at overholde de krav, der stilles til bestyrelsesarbejde i et pengeinstitut med henblik på til stadighed at sikre en forsvarlig drift. Derudover fik andelskassen påbud om at sikre, at bestyrelsens medlemmer tilsammen har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve deres hverv. Disse påbud havde bl.a. sit afsæt i, at bestyrelsen siden seneste inspektion har truffet en række beslutninger uden på forhånd at have et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Hvidvaskgennemgangen viste, at andelskassens hvidvaskhåndtering skulle forbedres. Andelskassen fik således påbud om at styrke såvel risikovurdering som hvidvaskpolitik og kundekendskabsprocedurer.

Østervrå Andelskasse fik endvidere påbud om at sikre en forsvarlig og korrekt opgørelse af solvensbehovet. På kapitalområdet fik andelskassen påbud om at udarbejde en kapitalfremskaffelsesplan, der indeholder målsætninger for kapitaloverdækningen, samt en plan der sikrer, at kapitalkravene overholdes. Finanstilsynet har desuden givet andelskassen påbud om at tilpasse likviditetspolitikken i overensstemmelse med den ønskede finansieringsstruktur. Finanstilsynet har i den forbindelse som en risikooplysning påpeget, at finansieringsstrukturen er væsentligt anderledes end i andre små pengeinstitutter, hvilket kræver en tæt løbende overvågning til sikring af, at andelskassen til enhver tid kan honorere sine forpligtelser.

Finanstilsynet konstaterede derudover, at andelskassen generelt havde en utilstrækkelig risikostyring. Det gjorde sig bl.a. gældende ift. den regnskabsmæssige praksis, andelskassens forsvarslinjer, herunder utilstrækkelige rammer for risikostyrings- og compliancefunktionerne, andelskassens budget- og kapitalplanlægning, samt en utilstrækkelig kreditstyring, der ikke modsvarede andelskassens risici.

Finanstilsynet gennemgik i forbindelse med inspektionen 88 udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget. Gennemgangen medførte et yderligere nedskrivningsbehov på ca. 7,2 mio. kr., hvilket gav andelskassen anledning til at indhente supplerende sikkerhed i form af ekstern garantistillelse for en række udlån som alternativ til nedskrivninger og solvensreservationer. Det samlede nedskrivningsbehov efter den supplerende sikkerhedsstillelse var på 855.000 kr.

Inspektionen medførte udover nedskrivningerne en forøgelse af solvensbehovet fra 16,8 pct. til 20,8 pct. ultimo september 2018. Forøgelsen kunne primært tilskrives tillæg for indtjeningsrisici, tillæg for kunder med finansielle problemer samt tillæg til afdækning af likviditetsrisici.    

Andelskassens risikoprofil og risikovillighed stiller store krav til risikostyringen, indtjeningen, kapitaliseringen og den løbende interne opfølgning herpå. Andelskassen er imidlertid svagere kapitaliseret end gennemsnittet af institutterne i gruppe 4 på trods af den forhøjede risiko. Det er nødvendigt, at andelskassen tilføres større viden, flere ressourcer og kompetencer på regnskabs-, kapital- og kreditområdet.

Flere af inspektionens påbud var helt eller delvist gentagelser af påbud fra de seneste to inspektioner. Finanstilsynet vil som følge heraf fortage en vurdering af årsagerne til den utilfredsstillende efterlevelse.

 

Senest opdateret 21-12-2018