Redegørelse om inspektion i Langå Sparekasse

01-09-2016

Finanstilsynet var i april 2016 på inspektion i Langå Sparekasse. Alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering
Langå Sparekasses forretningsmodel er at modtage indlån og yde udlån samt at investere i noterede værdipapirer. Sparekassens kunder er hovedsageligt private og mindre erhvervsdrivende. Sparekassen har ingen store udlån (udlån over 10 pct. af kapitalgrundlaget), og er ikke kraftigt eksponeret inden for særlige erhvervsbrancher.

Sparekassen er kendetegnet ved en stor likviditetsmæssig overdækning, blandt andet på grund af et indlånsoverskud på 266 pct. i forhold til udlånet. Udlån udgør en relativt beskeden andel af sparekassens balance. Sparekassen har en stor beholdning af realkreditobligationer, hvilket medfører en høj renterisiko i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter.

Renterisikoen udgjorde pr. ultimo 1. kvartal 2016 således 5,3 pct. mod et gennemsnit på 1,2 pct. for sammenlignelige institutter. Sparekassen er herved mere følsom over for kurstab på sin obligationsbeholdning ved en generel rentestigning i samfundet.

Finanstilsynet gennemgik de 25 største udlån, svarende til alle udlån over 2 pct. af sparekassens kapitalgrundlag. Der blev i alt gennemgået udlån for 101 mio. kr., svarende til 19 pct. af den samlede udlånsmasse.

Der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 5 af de gennemgåede udlån. Finanstilsynet fandt ikke yderligere nedskrivninger end dem, sparekassen selv havde beregnet.

Der var svaghedstegn i 11 af de gennemgåede udlån, svarende til 52 pct. målt på volumen.  Sparekassen har således en høj andel af kunder over 2 pct. af kapitalgrundlaget med svaghedstegn. Kun en enkelt kunde havde dog væsentlige svaghedstegn.

Sparekassen modtog enkelte påbud om tilretning af retningslinjer på kreditområdet samt et påbud om at sikre en mere effektiv overtræksadministration. Sparekassen modtog endvidere påbud om tilretning af de skriftlige retningslinjer på likviditetsområdet og sikring af en tilstrækkelig rapportering af likviditetsrisici. Endeligt modtog sparekassen enkelte påbud om forbedring af bestyrelsens arbejde.

Sparekassen havde ultimo marts 2016 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,9 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 20,9 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til at dække sparekassens risici.

 

Senest opdateret 01-09-2016