Redegørelse om inspektion (funktionsundersøgelse) i Nordea Bank Danmark A/S

12-10-2016

Finanstilsynet var i oktober 2015 på inspektion i Nordea Bank Danmark A/S (herefter ”banken”) vedrørende reglerne om aflønning i finansielle virksomheder.

På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på bankens lønpolitik, herunder processerne for fastlæggelse af lønpolitikkens indhold, bankens anvendelse af variabel løn, udpegning af væsentlige risikotagere samt kontrol med overholdelse af lønpolitikken.

Sammenfatning og risikovurdering
Finanstilsynet vurderede på baggrund af inspektionen, at banken på enkelte områder ikke opfylder aflønningsreglerne. Inspektionen gav således anledning til 4 reaktioner på følgende områder:

Lønpolitikkens indhold

Finanstilsynet vurderede, at bankens lønpolitik ikke i tilstrækkeligt omfang tog stilling til, hvilke rammer, herunder begrænsninger, der inden for lovgivningens rammer konkret skulle gælde for aflønning i banken. Det var på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at banken i lønpolitikken ikke i tilstrækkeligt omfang havde omsat lovgivningens krav til en politik, der fastlagde rammerne for aflønning af bankens ansatte set i forhold til den virksomhed, banken udøver, og den personkreds, der kan modtage variabel løn ifølge forskellige lønprogrammer. Bankens lønpolitik levede således ikke op til kravet om, at lønpolitikken skal være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring.

Endvidere vurderede Finanstilsynet, at bankens lønpolitik, for så vidt angår konkret bestyrelsen, direktionen og andre væsentlige risikotagere, ikke med tilstrækkelig klarhed forholdt sig til aflønningsreglernes begrænsninger for variabel løn for denne personkreds.

Finanstilsynet vurderede endeligt, at bankens lønpolitik ikke indeholdt tilstrækkelige retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser.
Inspektionen vedrørende lønpolitikkens indhold har givet anledning til tre påbud.

Kontrol med overholdelse af lønpolitikken

Finanstilsynet konstaterede, at banken i perioden 2012-2014 ikke har foretaget tilstrækkelig kontrol med overholdelse af lønpolitikken i relation til aflønning, der omfattes af to konkrete lønprogrammer. Finanstilsynet har givet banken en påtale herfor.

Senest opdateret 12-10-2016