Indfrielse af 40 pct. af den statslige hybride kernekapital - Østjydsk Bank A/S

03-10-2016

Afgørelse
Finanstilsynet meddeler Østjysk Bank A/S (herefter banken) afslag på den ansøgte tilladelse til en indfrielse på 40 pct. af den statslige hybride kernekapital.

Sagsfremstilling

Banken optog i 2009 statslig hybrid kernekapital på i alt 157 mio. kr. i medfør af reglerne i Bankpakke II.

 

Bankens økonomiske udvikling siden da har ikke givet banken det nødvendige kapitalmæssige råderum til hel eller delvis indfrielse af kapitalen, der nu udgør 172,7 mio. kr.

 

Den statslige hybride kernekapital er i medfør af kapitalkravsforordningen (CRR) omfattet af en overgangsordning, som medfører, at kapitalen fra 1. januar 2018 ikke kan medregnes i bankens kapitalgrundlag og dermed ikke længere kan anvendes til at opfylde de regulatoriske kapitalkrav. 

 

Banken har den 22. august 2016 under henvisning til artikel 77 og 78 i CRR indsendt ansøgning om tilladelse til indfrielse af 40 pct. af den statslige hybride kernekapital snarest muligt.

 

Banken begrunder sin ansøgning med følgende forhold:

  • En delindfrielse vil medføre, at bankens indtjening frem mod 1. januar 2018 vil blive forbedret med 7 mio. kr. p.a. som følge af sparede renter på den indfriede del af lånet.

  • Den forøgede indtjening øger bankens mulighed for at absorbere eventuelle mernedskrivninger.

  • Den forøgede indtjening vil derfor alt andet lige styrke bankens muligheder for at realisere de resultater, der ligger til grund for bankens kapitalplan.

  • En delindfrielse vil derfor være et væsentligt element i bankens fremadrettede strategi, hvor kapitalapparatet passer til bankens forretningsomfang.

 Banken har vedlagt sin ansøgning en fremskrivning af budgettet frem til og med 2018 og en kapitalplan dækkende perioden ultimo 2015 – ultimo 2019. I forbindelse med Finanstilsynets behandling af sagen har banken indsendt supplerende oplysninger.

 

Banken har således i overensstemmelse med reglerne om indløsning af ansvarlig lånekapital i artikel 77 og 78 i CRR og i artikel 30 og 31 i Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter, indsendt den nødvendige dokumentation.

 

Senest opdateret 03-10-2016