Redegørelse om inspektion i Eik Banki P/F

24-11-2016

Finanstilsynet var i august-september 2016 på inspektion i Eik Banki P/F. Inspektionen var en ordinær undersøgelse som led i det løbende tilsyn med banken. På inspektionen blev bankens væsentligste risikoområder gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Banken adskiller sig væsentligt fra danske pengeinstitutter af tilsvarende størrelse på grund af sin geografiske placering, sin store markedsandel på Færøerne samt sin status som regional SIFI (systemisk vigtigt finansielt institut).

 

Banken er således eksponeret mod udviklingen i færøsk økonomi, hvor særligt fiskeri og opdrætsindustrien spiller en central rolle.

 

Bankens forretningsmodel baserer sig på traditionelle ind- og udlånsprodukter udelukkende til færøske kunder, hvor privatkunder har en overvægt og udgør 55,6 pct. af lånebogen. Boliglån tegner sig for en stor andel af privatkundeudlånet.

 

Der har været stor udskiftning i bankens bestyrelse. Dette har medført et tab af kompetencer og dermed en øget personafhængighed af bankens formand.

Banken fik derfor påbud om at udarbejde en ny selvevaluering for bankens bestyrelse.

 

Derudover fik banken påbud om, at bestyrelsen minimum en gang årligt skal foretage en risikovurdering og på baggrund heraf udstikke rammerne for bankens forretningsmodel.

 

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet 32 store udlån (over 2 pct. af bankens kapitalgrundlag), 220 udlån udtaget ved stikprøve samt alle udlån til bestyrelses- og direktionsmedlemmer. I alt gennemgik Finanstilsynet ca. 44 pct. af bankens samlede udlånsmasse.

 

Gennemgangen af de store udlån viste, at kreditboniteten ligger over gennemsnittet for danske institutter af tilsvarende størrelse, hvilket bl.a. er en afledt effekt af den aktuelt bedre konjunktursituation på Færøerne. Til gengæld viste Finanstilsynets gennemgang af privatkunder, at bankens kreditstyring i flere tilfælde var utilstrækkelig, hvilket bl.a. afspejlede sig i for optimistiske ratings af kunderne og en træg overtræksadministration.

 

Banken fik på denne baggrund påbud om at tage højde for forværringerne i ratingen af privatkunderne i sin model for gruppevise nedskrivninger. Ligeledes fik banken påbud om at øge nedskrivningerne med 5,1 mio. kr. baseret på udlånsgennemgangen. Særligt udlånene til privatkunder bidrager til de forøgede individuelle nedskrivninger.

 

Banken har ultimo juni 2016 opgjort solvensbehovet til 10,1 pct. Inspektionen har ikke givet Finanstilsynet anledning til at fastsætte et højere solvensbehov, om end Finanstilsynet har beregnet et større tillæg for renterisiko end banken pga. en metodefejl. Den faktiske solvens udgjorde ultimo juni 2016 22,3 pct.

 

Finanstilsynet har henledt bankens opmærksomhed på Det Systemiske Risikoråds advarsel om den øgede risiko for opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne og en mulig aktivering af den kontracykliske kapitalbuffer.

 

 

 

 

Senest opdateret 24-11-2016