Redegørelse om inspektion i Middelfart Sparekasse

02-03-2016

 

Indledning

Finanstilsynet var i november og december 2015 på inspektion i Middelfart Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har siden 2012 åbnet filialer i Esbjerg, Hørning, Aarhus og Svendborg samt en investeringsafdeling i Roskilde. Grundet disse filialetableringer har sparekassen de seneste år haft en relativ kraftig udlånsvækst. Væksten er dog reduceret de seneste 12 måneder til omkring 0 pct.

Finanstilsynet gennemgik sparekassens 64 største udlån samt en stikprøve på 300 tilfældigt udvalgte udlån. Der blev i alt gennemgået udlån svarende til 60 pct. af den samlede udlånsmasse. Blandt sparekassens største udlån havde 63 pct. god/normal bonitet, mens andelen med god/normal bonitet blandt de mindre udlån alene var 35 pct. 

Finanstilsynet fandt ved gennemgangen yderligere nedskrivninger for i alt ca. 58 mio. kr., hvoraf langt størstedelen kan henføres til udlån til privatkunder. Sparekassen modtog på den baggrund påbud om at sikre en korrekt vurdering af boniteten af sparekassens kunder, og om at tilrette forretningsgangen, så ejendommes værdi bliver opgjort korrekt.

Sparekassen fik endvidere påbud om at nedskrive værdien af ejendomme, herunder domicilejendomme, med i alt 49,3 mio. kr.

Sparekassen har opgjort den faktiske solvens efter de påbudte nedskrivninger til 14,4 pct. ultimo 2015, mens solvensbehovet pr. samme dato er opgjort til 8,9 pct. Finanstilsynet fandt ikke anledning til at hæve sparekassens solvensbehov som følge af undersøgelsen.

 

Senest opdateret 02-03-2016