Redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet)

21-03-2016

 

Indledning
Finanstilsynet har i 2015 foretaget undersøgelse af, om Danske Bank overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Risikovurdering
Danske Bank er det største pengeinstitut i Danmark. Danske Bank-koncernen driver en lang række forskellige finansielle forretninger, herunder kapitalforvaltning, investering, pension, realkredit, forsikring, boligformidling og leasing. Banken har et betydeligt antal privatkunder, virksomhedskunder og institutionelle kunder, hvoraf mange har komplicerede koncernstrukturer. Et større antal kunder er bosiddende i eller har hjemsted i udlandet, ligesom et større antal fysiske kunder er distancekunder.

Omfanget af transaktioner, herunder grænseoverskridende pengeoverførsler, er betydeligt. En væsentlig del af kundernes transaktioner gennemføres via internet eller via kontanthåndtering i forbindelse med kontoindbetalinger, valutaveksling og pengeoverførsel. Banken har et betydeligt antal korrespondentbankforbindelser over hele verden. Grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser betragtes i henhold til internationale retningslinjer som forbundet med høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Det er på baggrund af virksomhedens omfang og karakter Finanstilsynets vurdering, at Danske Banks iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

Undersøgelsens konklusioner
Danske Bank har gennemført en række tiltag med henblik på at styrke bankens risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet siden Finanstilsynets seneste undersøgelse i 2011-12. Finanstilsynet har særligt noteret sig, at banken med virkning fra oktober 2014 har indført foranstaltninger, som indebærer obligatorisk før-kontrol af indhentede kundeoplysninger via en særskilt kontrolenhed. Det betyder, at nye kunder ikke kan foretage transaktioner, før den nævnte enhed har godkendt legitimation m.v. 

Banken har endvidere generelt haft fokus på bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Banken har løbende tilført ressourcer til opfyldelse af hvidvasklovens regler, og specielt siden Finanstilsynet indledte sin undersøgelse i februar 2015 har banken tilført ressourcer til opfyldelse af kravene om særligt undersøgelse af korrespondentbankforbindelser.

Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at banken på undersøgelsestidspunktet fortsat havde betydelige udfordringer og på en række områder ikke kunne anses at opfylde kravene i hvidvaskloven. Undersøgelsen har således givet anledning til væsentlige tilsynsreaktioner på følgende områder:

Risikovurdering og risikostyring
Banken fik påbud om at gennemføre tilstrækkelige vurderinger af risikoen for, at de enkelte forretningsområder kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Kundekendskab – virksomhedskunder med høj risikoklassifikation
Banken fik påbud om at sikre tilstrækkeligt kundekendskab i forhold til virksomhedskunder, der af banken er klassificeret med relativt høj risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Korrespondentbankforbindelser uden for EU/EØS
I forbindelse med Finanstilsynets undersøgelse i 2012 fik banken påbud om at indføre tilstrækkelige procedurer med henblik på at sikre, at hvidvasklovens regler om grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser blev overholdt.

Ved den aktuelle undersøgelse fik banken påbud om at sikre, at der i forbindelse med etablering af korrespondentbankforbindelser og løbende opfølgning herpå indhentes tilstrækkelige oplysninger om formålet og det forventede omfang af forretningsforbindelsen, kvaliteten af det lokale myndighedstilsyn med instituttet og oplysninger med henblik på at sikre, at det pågældende institut har tilstrækkelige og effektive kontrolprocedurer på hvidvaskområdet. Disse oplysninger skal indgå i grundlaget for bankens stillingtagen til godkendelse eller ikke-godkendelse af forretningsforbindelsen med det pågældende institut. Endvidere påbydes banken at sikre tilstrækkelig overvågning af transaktioner, som udføres for disse korrespondentbanker.

Bankens filial i Estland
Banken fik en påtale efter lov om finansiel virksomhed for ikke rettidigt at have identificeret væsentlige hvidvaskrisici i bankens filial i Estland og for ikke rettidigt at have iværksat risikobegrænsende foranstaltninger i forhold hertil. Tilsynet med bankens udenlandske datterselskaber og filialer på hvidvaskområdet henhører principielt under de lokale myndigheders ansvar, men Finanstilsynet har vurderet, at forhold identificeret i filialen har udgjort en så væsentlig omdømmerisiko for banken, at Finanstilsynet har taget sagen op.

Finanstilsynet har noteret, at banken har udarbejdet en plan for risikobegrænsning, som banken drøfter med det estiske finanstilsyn.

Politianmeldelse
På baggrund af undersøgelsens konklusioner har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, herunder manglende overholdelse af Finanstilsynets påbud på området fra 2012.

 

Senest opdateret 21-03-2016