Redegørelse om inspektion i J.A.K. Andelskasse Østervrå

24-06-2016

Finanstilsynet var i marts-april 2016 på inspektion i J.A.K. Andelskasse Østervraa.

 

1. Indledning  

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle andelskassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

2. Sammenfatning og risikovurdering
Andelskassens forretningsmodel baserer sig primært på traditionel ind- og udlånsvirksomhed. Udlånet fordeler sig med 50 pct. til private og 50 pct. til erhvervsdrivende, primært beliggende i Nordjylland.

 

Finanstilsynet vurderer, at en række forhold i forretningsmodellen er uholdbare. Andelskassen har således mange store udlån og høj udlånsvækst til kunder med svag bonitet, hvor lånene for de fleste kunders vedkommende dog er fornuftigt sikkerhedsmæssigt afdækkede. Endvidere finder Finanstilsynet, at indtjeningen i forhold til andelskassens risikoprofil er lav, ligesom der er betydelige svagheder i kreditvurderingerne og i de administrative og regnskabsmæssige rutiner. Andelskassen modtog på denne baggrund en risikooplysning om, at den har udsat sig for betydelige kreditrisici, idet andelskassen trods mangelfulde interne bevillingsprocesser har haft en høj udlånsvækst de senere år til kunder med svag bonitet.

 

Andelskassen indberettede i 2014 en udlånsvækst, der lå lige under tilsynsdiamantens pejlemærke på 20 pct. om året. Finanstilsynet konstaterede ved undersøgelsen, at andelskassen havde forsøgt at undgå en overskridelse af pejlemærket ved hen over årsskiftet pro forma at overføre tre udlån til et andet pengeinstitut. Udlånsvæksten i 2014 var således reelt over tilsynsdiamantens pejlemærke. Andelskassen modtog på den baggrund en risikooplysning om den forhøjede udlånsvækst samt en påtale for de fejlagtige indberetninger. Andelskassen modtog ligeledes en risikooplysning i 2013 om forhøjet udlånsvækst. Andelskassen har efterfølgende oplyst til Finanstilsynet, at man i 2016 har til hensigt at nedbringe udlånsvæksten.

 

Andelskassen fik flere påbud til bestyrelsens arbejde, herunder påbud om, at væsentligt materiale skal udsendes til bestyrelsen inden bestyrelsesmøderne, og at rapporteringen til bestyrelsen skal forbedres. Andelskassen fik også påbud om, at protokolleringer fra bestyrelsesmøder skal forbedres, ligesom andelskassen fik påbud om at sikre korrekt behandling af udlån til direktionens nærtstående.

 

På undersøgelsen gennemgik Finanstilsynet andelskassens 61 største udlån, udvalgte udlån klassificeret som svage, alle udlån til bestyrelsen og direktionen, samt udlån nært knyttet til direktionen.

 

Gennemgangen viste, at der blandt de store udlån er en forholdsvis lav andel af kunder med normal god bonitet. Blandt andelskassens 61 største udlån er der således identificeret svaghedstegn på ca. 84 pct. målt på volumen. Derudover var der objektiv identifikation på værdiforringelse (OIV) på 20 kunder, svarende til ca. 39 pct. af de 61 største kunder, målt på volumen.

 

Finanstilsynet fandt, at behovet for yderligere nedskrivninger, opgjort i forhold til 31. december 2015, var ca. 1,25 mio. kr. Årsrapporten for 2015 er dermed behæftet med væsentlige fejl, hvorfor andelskassen skal offentliggøre supplerende/korrigerende information hertil. Derudover fandt Finanstilsynet yderligere nedskrivninger pr. 1. kvartal 2016, som beløber sig til ca. 250.000 kr. Mernedskrivningerne kan i vidt omfang knyttes til, at andelskassen er for positiv i sine risikoklassifikationer, og således ikke rettidigt konstaterer OIV. Finanstilsynet fandt derfor anledning til at nedjustere andelskassens risikoklassifikation på 26 kunder, svarende til 43 pct. af de 61 største udlån. Flere eksponeringer blev ændret med mere end ét risikoklassifikationstrin.

 

Andelskassen modtog påbud om at udbygge bevillingsgrundlaget, herunder at sikre tilstrækkelig ensartethed, analyse og dokumentation. Ligeledes modtog andelskassen påbud om, at der også i den løbende overvågning skal være tilstrækkelig ensartethed, analyse og dokumentation, blandt andet med henblik på at sikre rettidig og korrekt risikoklassifikation af kunderne.

 

Finanstilsynet konstaterede betydelige fejl i opgørelsen af andelskassens risikovægtede eksponeringer, som sammen med de nye nedskrivninger medfører, at andelskassens faktiske solvens faldt fra 26 pct. til ca. 19,5 pct. Andelskassen fik som følge af disse mange fejl påbud om at styrke sine kompetencer og viden samt den interne kontrol på regnskabs- og kapitaldækningsområdet.

 

Finanstilsynet fandt endvidere fejl og forkerte vurderinger i andelskassens opgørelse af solvensbehovet. Finanstilsynet vurderede ved anvendelse af de nye opgjorte risikovægtede eksponeringer pr. 31. december 2015 et behov for at øge solvensbehovet fra 15,6 pct. til 16,7 pct. Andelskassens solvensmæssige overdækning opgjort pr. 31. december 2015 er således reduceret til 2,8 pct.-point. Andelskassen har dog efterfølgende styrket sit kapitalgrundlag med 2 mio. kr. i supplerende kapital.

 

 

 

 

Senest opdateret 24-06-2016