Redegørelse om inspektion i Den Jyske Sparekasse

04-07-2016

Finanstilsynet var i februar-april 2016 på inspektion i Den Jyske Sparekasse.

 

Indledning
Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor sparekassens kreditområde samt en række øvrige områder, herunder operationelle risici og kapitalforhold, blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

Sammenfatning og risikovurdering
Sparekassens forretningsmodel er baseret på traditionelle ind- og udlånsprodukter til kunder i Jylland. I forhold til sammenlignelige institutter er sparekassen mere koncentreret inden for risikofyldte brancher som landbrug og ejendomme. Udlånet til landbrug udgør således 21,4 pct. af det samlede udlån, mens udlån til ejendomme udgør 16,5 pct. I gennemsnittet af Gruppe 2 institutter er de tilsvarende tal henholdsvis 10,3 pct. og 12,9 pct. Denne risikokoncentration er særlig risikabel set i lyset af sparekassens lave solvensoverdækning. Sparekassen har det seneste år øget sit udlån til ejendomme og fik på den baggrund en risikooplysning.

                                                

Finanstilsynet kunne endvidere konstatere, at forretningsmodellens rammer for disse typer eksponering aktuelt overskrides, men på trods heraf indeholder forretningsmodellen ikke planer/tiltag for at nedbringe de særligt risikofyldte brancher. Sparekassen fik et påbud om at følge sin forretningsmodel og opstille konkrete mål for dette.

 

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet sparekassens 57 største udlån, de 20 største udlån til landbrug, 170 udlån udtaget ved stikprøve samt alle udlån til bestyrelse og direktion. Blandt de 57 største udlån var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på 24, svarende til 45 pct. målt på volumen.

 

På baggrund af udlånsgennemgangen fandt Finanstilsynet behov for yderligere nedskrivninger i 1. og 2. kvartal 2016 på 52 mio. kr. Hovedparten af mernedskrivningerne vedrørte udlån til ejendomme.

 

Finanstilsynet konstaterede ved inspektionen i 2014, at sparekassen havde formået at styrke og forbedre kreditområdet væsentligt. Ved den netop gennemførte inspektion kunne Finanstilsynet yderligere konstatere, at flere af de områder, der blev påpeget ved inspektionen i 2014, var forbedret. Der blev dog også ved denne inspektion fundet fejl og mangler, særligt vedrørende vurdering af ejendomme.

 

I forhold til sammenlignelige institutter har sparekassens udlån en svagere kreditkvalitet. Sparekassen har ydermere en række større og komplicerede udlån, som stiller store krav til sparekassens kompetencer og den daglige styring. Sparekassen fik en risikooplysning om, at den bør fortsætte indsatsen for at nedbringe disse udlån og fremadrettet undgå tilsvarende store og komplekse udlån.

 

I forhold til den seneste inspektion kunne Finanstilsynets konstatere, at sparekassen har nedbragt både antallet af store udlån (over 2 pct. af kapitalgrundlaget) og det samlede beløb på store udlån.

 

Sparekassen har kapitalmæssige udfordringer primært som følge af statslig hybridkapital, der ikke kan medregnes fra 1. januar 2018. Sparekassen fik en risikooplysning om, at den har et behov for at øge kapitaliseringen, set i lyset af bortfald af indregning af statslig hybridkapital.

 

Sparekassen fik endvidere påbud om generelt at styrke de interne procedurer for operationelle risici.

 

Finanstilsynet gennemgik sparekassens opgørelse af solvensbehovet.  Sparekassen havde pr. 31. marts 2016 opgjort solvensbehovet til 11,8 pct. af de risikovægtede eksponeringer. Finanstilsynet vurderer, at dette er tilstrækkeligt til afdækning af de nuværende risici. Sparekassens faktiske solvens udgjorde pr. 31. marts 2016 efter mernedskrivninger 14,9 pct. Sparekassens solvens oversteg solvensbehovet med 3,1 pct. point. Sparekassens overdækning til kapitalbuffere udgjorde dog 2,2 pct., når der alene medregnes den kapital, der kan medtages til dækning af kapitalkravet.

 

 

 

Senest opdateret 04-07-2016