Redegørelse om inspektion i PFA Pension

15-07-2016

Finanstilsynet var i november 2015 på inspektion i PFA Pension (herefter PFA).

 

Indledning 

Inspektionen var en funktionsundersøgelse med fokus på opgørelsen af det individuelle solvensbehov samt varetagelsen af forsikringstagernes interesser under prudent person princippet.

                                                                         

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan. Endvidere gennemgik Finanstilsynet virksomhedens investeringsstrategi i forhold til prudent person princippet.

Sammenfatning og risikovurdering
PFA Pension er med ca. 1,1 mio. kunder Danmarks største livs- og pensionsforsikringsselskab.

PFA Pension har igennem mange år udbudt traditionelle gennemsnitsrenteprodukter, og hovedparten af kundernes opsparing er fortsat i gennemsnitsrente.

 

Siden 2009 har PFA Pension udbudt markedsrenteproduktet PFA Plus til nye kunder. PFA Plus er et livscyklusprodukt, hvor kunden kan vælge imellem fire risikoprofiler (A, B, C og D). Det er endvidere muligt at tilknytte en udbetalingssikring fra 10 år før pensionstidspunktet. Herudover tilbydes kunderne selv at sammensætte porteføljen i ”Du investerer”.

 

De ældre generationer af markedsrenteprodukter i PFA Pension er alle overført til den nye PFA Plus-platform.

 

Hensættelserne til markedsrenteprodukter udgjorde ultimo 2015 ca. 138 mia. kr. mod ca. 213 mia. kr. til gennemsnitsrenteprodukter.

 

PFA Pension anvendte (inden overgangen til Solvens II pr. 1. januar 2016) en standardmodel efter Solvens II-principper med en partiel intern model for levetid til opgørelse af det individuelle solvensbehov.

 

PFA Pensions beregninger på baggrund af Finanstilsynets opstillede prudent person-scenarieanalyser viser, at investeringsstrategien for markedsrenteproduktet PFA Plus i langt de fleste tilfælde virker knap så robust for de ældre kundegrupper. Sammenligner man produkter med og uden en udbetalingssikring for de ældre kundegrupper virker kapitalpensioner med tilknytning af en udbetalingssikring mere robuste i forhold til tilsvarende ordninger uden en udbetalingssikring i de opstillede scenarier. Omvendt virker ratepensioner og produkter med livrente for de ældste kundegrupper ”65-årige og opefter” mere robuste uden tilvalg af en udbetalingssikring end med dette tilvalg i de opstillede scenarier.

 

Finanstilsynet har i sammenhæng med prudent person princippet påbudt bestyrelsen at opsætte mindre vide rammer for valutarisici for markedsrenteproduktet PFA Plus.

 

PFA Pension forventer fremadrettet at øge andelen af alternative investeringer. Finanstilsynet har derfor givet selskabet en risikooplysning om, at dette kræver fortsat løbende fokus fra bestyrelse og direktion, særligt for at sikre en korrekt værdiansættelse af alternative investeringer, tilfredsstillende risikojusteret afkast, løbende evalueringer af foretagne investeringer, samt at risikostyringen foretages på et betryggende grundlag.


PFA’s individuelle solvensbehov udgjorde 9,9 mia. kr. ultimo 2015. Basiskapitalen udgjorde på samme tidspunkt 28,7 mia. kr. svarende til en solvensdækning på 290 pct.

 

Senest opdateret 15-07-2016