Redegørelse om inspektion i Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S

08-07-2016

Finanstilsynet var i maj 2016 på inspektion i Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S.

Indledning

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet fokus på investorbeskyttelse og selskabets rolle som depositar for alternative investeringsfonde. 

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig primært på at yde skønsmæssig porteføljepleje og investeringsrådgivning til formuende danske privatpersoner og selskaber samt at formidle andele i investeringsprojekter, eksempelvis Artha Ejendomme III A/S, Artha Transport A/S og Artha Hybrid A/S. Herudover er selskabet depositar for de alternative investeringsfonde (AIF’er) Artha Safe A/S, Artha Optimum A/S og Artha Max A/S

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer udførelsen af selskabets forpligtelser på de undersøgte områder.

 

Finanstilsynet konstaterede således på inspektionen, at selskabet ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret de hensigtsmæssighedstests, som selskabet skal foretage i forbindelse med formidling af andele i investeringsprojekter til kunderne. Endvidere konstaterede Finanstilsynet, at selskabets forretningsgange ikke giver medarbejderne tilstrækkelige anvisninger på, hvordan de på en fyldestgørende måde skal udarbejde hensigtsmæssighedstests, herunder hvordan de indsamlede informationer om kunderne skal vurderes. Tilsvarende konstaterede Finanstilsynet, at selskabets forretningsgange vedrørende udarbejdelse af egnethedstest i forbindelse med porteføljepleje og investeringsrådgivning ikke er tilstrækkelige.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at de utilstrækkelige forretningsgange vedrørende udførelse af hensigtsmæssigheds- og egnethedstests samt den manglende dokumentation af de foretagne hensigtsmæssighedstests indebærer risiko for, at de foretagne investeringer for kunderne ikke opfylder kravene i forhold til hensigtsmæssighed og egnethed.

 

Finanstilsynet gav derfor påbud om, at selskabet, forud for dets formidling af andele i investeringsprojekter, skal dokumentere de foretagne hensigtsmæssighedstests af kunderne. Finanstilsynet gav desuden påbud om, at der skal udarbejdes skriftlige forretningsgange vedrørende udførelse af henholdsvis egnetheds- og hensigtsmæssighedstests, der på fyldestgørende måde beskriver de aktiviteter, som medarbejderne skal udføre.

 

Endvidere konstaterede Finanstilsynet på inspektionen, at selskabet i sin rolle som depositar ikke har retningslinjer for ved bankdagens afslutning at kunne identificere væsentlige cash flows. Endvidere kan depositaren ikke dokumentere, at depositaren har foretaget en vurdering af, om de identificerede væsentlige cash flows er forenelige med den alternative investeringsfonds drift. Dermed er der risiko for, at der i AIF’en er foretaget transaktioner, som ikke er forenelige med AIF’ens sædvanlige drift og investeringsformål. Finanstilsynet gav derfor påbud om at rette op på dette forhold.

 

Finanstilsynet konstaterede endvidere, at depositaren ikke kan fremvise tilstrækkelig dokumentation for, at der har været foretaget en kontrol af beregningen af den indre værdi. Depositaren har imidlertid af egen drift rettet op på dette forhold, hvorfor depositaren har modtaget en påtale herfor.

 

Finanstilsynet havde derudover enkelte reaktioner af styringsmæssig og administrativ karakter.

Inspektionen har i øvrigt givet anledning til, at Finanstilsynet vil se nærmere på, hvorvidt de ovenfor nævnte investeringsprojekter kan karakteriseres som AIF’er og dermed skal have en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Selskabets solvensbehov pr. 31. marts 2016 var på 18,47 pct., mens den faktiske solvens var 41,23 pct. pr. 31. marts 2016. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af selskabets solvensbehov.

Senest opdateret 08-07-2016