Redegørelse om inspektion i Totalbanken A/S

29-01-2016

 

Indledning

Finanstilsynet var i november 2015 på inspektion i Totalbanken A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på at yde lån til private kunder og små og mellemstore virksomheder, primært på Fyn. Banken er kendetegnet ved i sit udlån at have en høj erhvervsandel på 54,8 pct., hvor gennemsnittet for sammenlignelige institutter er 48,9 pct. Udlån til ejendomme og landbrug udgør henholdsvis 17,4 pct. og 10,3 pct., hvor de tilsvarende nøgletal i sammenlignelige institutter udgør 9,5 pct. og 9,9 pct.

Bankens egentlige kernekapitalprocent udgør 9,9 pct. og ligger dermed væsentligt under gennemsnittet for sammenlignelige institutter, som er 14,7 pct.

Der er dermed samlet set tale om et forhøjet risikobillede i banken ift. gennemsnittet af gruppe 3-institutter.

Banken har 52 udlån større end 2 pct. af kapitalgrundlaget, dvs. større end 6,4 mio. kr. Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 38 af de 54 store udlån med hovedvægt på de største og de svageste udlån. 38 pct. af volumen på de store udlån er omfattet af OIV (objektiv indikation for værdiforringelse). Dette er et højt tal i forhold til sammenlignelige institutter.

Derudover gennemgik Finanstilsynet 54 individuelt udvalgte udlån med henblik på at vurdere kvaliteten i bankens bevillingsgrundlag. Endelig blev alle udlån til medlemmer af bankens bestyrelse og direktion gennemgået.

Finanstilsynet fandt, at nedskrivningerne skulle øges med ca. 9,4 mio. kr. De forøgede nedskrivninger vedrørte fortrinsvis udlån, som banken i forvejen havde nedskrevet på. Finanstilsynet fandt to nye udlån omfattet af OIV.

Inspektionen viste, at bankens analyse i forbindelse med bevilling i flere tilfælde er utilstrækkelig, både hvad angår analysen af kundernes drifts- og gældserviceringsevne samt værdiansættelsen af aktiver. Banken fik påbud om at forbedre sine forretningsgange på kreditområdet, så det sikres, at kreditindstillinger i højere grad sker på et ensartet og fyldestgørende grundlag. Banken skal foretage egentlige analyser af den reelle drift, likviditet og værdiansættelse, og forholde sig aktivt til kundernes gældsserviceringsevne.

De nye nedskrivninger medfører, at bankens resultat for de første ni måneder af 2015 er ca. 0 kr. Bankens indtjeningsevne er således begrænset.

Flere af bankens store og svage kunder har en spekulativ adfærd i form af fx spekulation i fremmede valutaer og lån i fremmed valuta. Kunderne har i vidt omfang urealiserede tab på spekulationsforretningerne, som de ikke vil kunne dække uden at optage nye lån. Det er Finanstilsynets vurdering, at det ud fra en tabsbegrænsende betragtning er forbundet med store risici for banken at fortsætte disse forretninger fremfor at lukke dem ned.

Banken fik påbud om, at protokollerne fra f.eks. revisionsudvalgs- og bestyrelsesmøder i højere grad skal afspejle de førte forhandlinger, ligesom der skal skrives referat af elektronisk afholdte bestyrelsesmøder. Ligeledes fik banken et påbud om at højne niveauet i den årlige rapportering til bestyrelsen fra den risikoansvarlige.

Endelig fik banken påbud om at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til stede til, at bankens forskellige enheder kan løse de opgaver, som det hver især påhviler enhederne at løse og samtidig opretholde funktionsadskillelse og uafhængighed.

Banken havde ultimo september 2015 opgjort sit solvensbehov til 10,7 pct. Efter indregning af Finanstilsynets observationer er solvensbehovet opgjort til 11,1 pct. Forøgelsen af solvensbehovet skyldes i særdeleshed et forøget tillæg på store kunder med finansielle problemer. Bankens faktiske solvens ultimo september 2015 udgør ca. 16,2 pct., svarende til en solvensoverdækning på ca. 5,1 pct.point.

 

Senest opdateret 29-01-2016