Redegørelse om inspektion i AP Skadesforsikring Aktieselskab

05-02-2016

 

Indledning

Finanstilsynet var i april-juni 2015 på inspektion i AP Skadesforsikring Aktieselskab (herefter AP Skade).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen blev gennemført under det daværende regelsæt. Regelsættet er fra 1. januar 2016 blevet erstattet af Solvens II.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets forretningsmodel og den valgte risikoprofil. Gennemgangen tog udgangspunkt i bestyrelsens politikker og retningslinjer, som fastsætter risikoappetitten på investerings- og forsikringsområdet, herunder varetagelsen af forsikringstagernes interesser under prudent person-princippet. Derudover gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan.

Efter inspektionens gennemførsel har Finanstilsynet godkendt fusion af AP Skade og AP Pension Livsforsikringsaktieselskab med sidstnævnte som det fortsættende selskab. Fusionen har regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2015.

Sammenfatning og risikovurdering

AP Skade blev stiftet i 1989 som et 100 % ejet datterselskab til AP Pension. Selskabet udbyder primært produkter til kunder med en ordning i AP Pension, men det er ikke et krav, at kunden har en pensionsordning i AP Pension.

Bestyrelsen har valgt at give lang frist til at rette op på overskridelse af rammer som følge af markedsudviklingen. Finanstilsynet har påpeget risikoen forbundet hermed.

Finanstilsynet har desuden påbudt selskabet at tilpasse enkelte outsourcing-aftaler, samt at anvende en distributionsplatform for bestyrelsesmateriale, der overholder kravene til it-sikkerhed.

Finanstilsynet vurderer umiddelbart, at selskabets model for opgørelse af det individuelle solvensbehov er betryggende. Dog har Finanstilsynet påtalt, at selskabet tidligere har anvendt visse simplifikationer, som ikke var tilgængelige ifølge lovgivningen. Herudover har Finanstilsynet givet en risikooplysning om, at selskabets kapitalnødplan bør tage stilling til de enkelte initiativers forventede gennemførselstid.

AP Skades gældende kapitalkrav var medio 2015 solvens I-kapitalkravet, som udgjorde ca. 25 mio. kr. mod en tilstrækkelig basiskapital på ca. 72 mio. kr., svarende til en solvensdækning på ca. 2,9.

 

Senest opdateret 05-02-2016