Redegørelse om undersøgelse i Ringkjøbing Landbobank A/S (risikostyringsfunktion, compliancefunktion, intern revision og kreditkontroller)

15-04-2016

Finanstilsynet foretog i oktober 2015 en inspektion af Ringkjøbing Landbobanks risikostyringsfunktion, compliancefunktion, interne revision samt kreditkontroller. På undersøgelsen var der specielt fokus på risiko- og compliancefunktionen.

I et institut vil de disponerende enheder påtage banken risici og foretage risikostyring, herunder en uafhængig kontrol, mens risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen har centrale opgaver med overvågning og kontrol af bankens risici og kontrolmiljø. Intern revision foretager revision af bankens aktiviteter, herunder risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen.

Undersøgelsen omfattede en gennemgang af bankens organisering på områderne, udførte opgaver, koordinering med andre funktioner, ressourcer, kompetencer og rapportering.

Sammenfatning og risikovurdering

Kreditafdelingen og andre enheder udfører kontroller på kreditområdet med henblik på at sikre, at kreditpolitik og forretningsgange bliver overholdt på bevillingstidspunktet, at dokumenthåndtering og bevillingsgrundlag er betryggende, og at bevillingsbeføjelser bliver overholdt. Ligeledes overvåges bonitet og styring af bankens kreditsager.

Banken foretager kontrol af samtlige nybevilgede kreditsager. Dette er isoleret set en høj kontrolindsats i forhold til sammenlignelige institutter. Omvendt er den løbende kontrolindsats af boniteten af ikke-nybevilgede lån svagere end i sammenlignelige institutter.

Risikostyringsfunktionen har til opgave at have et samlet overblik over bankens risici med henblik på at vurdere, om der er en betryggende styring heraf, mens compliancefunktionen skal kontrollere at banken effektivt håndterer risici for, at banken ikke overholder lovgivning eller bankens interne regelsæt. Finanstilsynet bemærkede, at banken skal have øget opmærksomhed på de interessekonflikter, der kan være i compliance- og risikostyringsfunktionens arbejde. Funktionerne bør udarbejde et overblik over opgaver og mulige interessekonflikter, og angive eventuelle kompenserende foranstaltninger.

Banken fik et påbud om at styrke compliancearbejdet, idet dette ikke har været tilstrækkeligt, og complianceplanen ikke har været gennemført. Arbejdet bærer præg af, at der ikke har været den fornødne tid til at dække opgaverne. Compliancerisikoanalysen og planlægningen skal forbedres, ligesom det skal sikres, at der udføres compliance på alle væsentlige områder. Finanstilsynet bemærkede, at arbejdet i bankens compliancefunktion var svagere end i andre sammenlignelige institutter.

Senest opdateret 15-04-2016