Redegørelse om inspektion i betalingsinstituttet Inpay A/S (hvidvaskundersøgelse)

11-04-2016

Indledning

Finanstilsynet foretog ved inspektion i september 2015 undersøgelse af, om Inpay A/S (herefter Inpay) overholder gældende regler på hvidvask- og betalingstjenesteområdet.

Risikovurdering og sammenfatning

Inpay A/S er et dansk selskab med hovedsæde i København, og havde på tidspunktet for undersøgelsen 32 ansatte, heraf 26 i København og de resterende i Schweiz og UK.

 

Instituttet har siden 12. april 2013 haft tilladelse til at udbyde betalingstjenester. Instituttet havde på tidspunktet for undersøgelsen dog kun et begrænset forretningsomfang, idet instituttet først påbegyndte den egentlige drift i foråret 2014.

 

Instituttets ydelse består i, at en betaler laver en såkaldt push-transaktion ved at foretage en betaling via sin netbank til instituttets bankkonto i samme land. Når instituttet har modtaget betalingen fra betaler notificeres betalingsmodtager. Herefter foretager instituttet en udbetaling til betalingsmodtager i den valuta og i det land, som er aftalt med betalingsmodtager.

 

Finanstilsynet foretog i forbindelse med undersøgelsen en vurdering af Inpay’ iboende risiko på hvidvaskområdet. På baggrund af instituttets forretningsmodel er det Finanstilsynets opfattelse, at instituttets iboende risiko på hvidvaskområdet er middel til høj vurderet relativt i forhold til andre virksomheder omfattet af Finanstilsynets hvidvasktilsyn.

 

Generelt

Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttet, siden opnåelse af tilladelsen som betalingsinstitut i 2013 primært har fokuseret på driften, og kun i meget begrænset omfang har opdateret eller forholdt sig til de lovpligtige forretningsgange og risikovurderinger på hvidvask- og betalingstjenesteområdet.

Instituttet har generelt ikke fastsat procedurer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion. Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttets direktion kan påtage sig væsentlige risici på instituttets vegne. Disse er af en størrelsesorden og af en karakter, som gør, at rammerne for dette burde være fastsat i overensstemmelse med en risikoprofil, som bestyrelsen burde have fastlagt for instituttet.

 

Hvidvask

Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttet på undersøgelsestidspunktet havde begrænset fokus på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttets procedurer på undersøgelsestidspunktet generelt var utilstrækkelige.

 

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsreaktioner på følgende områder:

  • Risikovurdering og risikostyring

  • Interne skriftlige regler

  • Uddannelses- og instruktionsprogrammer

  • Legitimationsprocedure

  • Opmærksomheds-, undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt

     

Betalingstjenesteområdet

Det er på baggrund af instituttets forretningsmodel Finanstilsynets vurdering, at instituttet løber en række væsentlige risici på flere områder, som ikke er adresseret. Det omfatter bl.a. valutarisici, som følge af at instituttet modtager betaling i en valuta og afvikler i en anden. Tilsvarende gælder for så vidt angår afviklingsrisici som følge af instituttets anvendelse af afviklingsbanker i flere forskellige lande. Derudover gør anvendelsen af instituttets outsourcede IT-system det sårbart overfor IT-nedbrud hos samarbejdspartnere. Endeligt medfører udformningen af instituttets organisation, at instituttets drift er yderst personafhængig.


Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsreaktioner på følgende områder:

  • Ledelse og indretning af virksomheden

  • Risikovurdering af intern kontrol

  • IT-anvendelse, herunder outsourcing.

 

Senest opdateret 11-04-2016