Redegørelse om undersøgelse inspektion i Arbejdernes Landsbank A/S (risikostyringsfunktion, compliancefunktion, intern revision og kreditkontroller)

15-04-2016

Finanstilsynet foretog i oktober 2015 en inspektion af Arbejdernes Landsbanks risikostyringsfunktion, compliancefunktion, interne revision samt kreditkontroller. På undersøgelsen var der specielt fokus på risiko- og compliancefunktionen.

I et institut vil de disponerende enheder påtage banken risici og foretage risikostyring, herunder en uafhængig kontrol, mens risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen har centrale opgaver med overvågning og kontrol af bankens risici og kontrolmiljø. Intern revision foretager revision af alle bankens væsentligste aktiviteter, herunder risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen.

Undersøgelsen omfattede en gennemgang af bankens organisering på områderne, udførte opgaver, koordinering med andre funktioner, ressourcer, kompetencer og rapportering.

Sammenfatning og risikovurdering


Risikostyringsfunktionen har til opgave at have et samlet overblik over bankens risici med henblik på at vurdere, om der er en betryggende styring heraf. Banken fik et påbud om at styrke risikostyringsfunktionens arbejde, idet den risikoansvarlige ikke i tilstrækkelig grad udførte selvstændige handlinger og analyser, og da funktionens egen rapportering ikke gav et tilstrækkeligt risikobillede af banken. Finanstilsynet konstaterede, at banken har stor fokus på risikostyring i bl.a. interne udvalg, men at dette ikke kan træde i stedet for selvstændige handlinger og vurderinger i risikostyringsfunktionen.

Compliancefunktionen skal kontrollere, at banken effektivt håndterer risici for, at banken ikke overholder lovgivning eller bankens interne regelsæt. Compliancearbejdet i banken bar præg af, at funktionen har fokuseret på hvidvaskområdet og har nedprioriteret de øvrige planlagte områder. Banken fik et påbud om at sikre, at compliancearbejdet omfatter alle væsentlige områder, og at funktionen gennemfører de planlagte opgaver.

Finanstilsynet bemærkede, at arbejdet i bankens risikostyrings- og compliancefunktion var svagere end i andre sammenlignelige institutter.  

Finanstilsynet bemærkede, at banken skal øge opmærksomheden på de interessekonflikter, der kan være i compliance- og risikostyringsfunktionens arbejde. Funktionerne bør udarbejde et overblik over opgaver og mulige interessekonflikter og angive eventuelle kompenserende foranstaltninger.

Intern revision udgøres af revisionschefen og foretager både finansiel og operationel revision, dvs. revision af både bankens årsregnskab og af risikostyring og kontrolprocesser. Finanstilsynet bemærkede, at intern revision ikke tidligere har konstateret de identificerede mangler hos risiko- og compliancefunktionen, men at operationel revision indgik i intern revisions planlagte revisionsindsats.

Senest opdateret 15-04-2016