Påtale resumé til H. Lundbeck A/S vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2015

25-04-2016

 

Indledning
Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af H. Lundbeck A/S’ delårsrapport for 1. halvår 2015. Lundbeck har modtaget en påtale for en foretagen ”reklassifikation” af visse eksternt erhvervede produktrettigheder fra balancen til resultatopgørelsen baseret på en ændring af regnskabsmæssigt skøn, jf. IAS 8. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at denne reklassifikation er i strid med reglerne i IAS 38.

Lundbeck har på baggrund af dialogen med Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2015 udarbejdet en ned-skrivningstest efter IAS 36 som understøtter, at en stor del af produktrettighederne skulle nedskrives pr. 30. juni 2015, hvis ikke der var foretaget en reklassifikation på dette tidspunkt. Lundbeck har i årsrapporten for 2015 indregnet nedskrivningen i resultatopgørelsen.

Delårsrapporten for koncernen er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af virksomhedens revisor, men det er oplyst, at virksomhedens revisor har gennemgået og revideret den regnskabsmæssige behandling af den ændrede vurdering af milepælsbetalingerne vedrørende eksternt erhvervede produktrettigheder, som led i revisionen af årsrapporten for 2015.

Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse på mødet den 13. april 2016, hvor repræsentanter fra Lundbeck samt virksomhedens revisorer forklarede den af selskabet foretagne reklassifikation.

Læs hele afgørelsen her.

 

Senest opdateret 25-04-2016