Redegørelse om inspektion i Hvidbjerg Bank A/S

02-09-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion i Hvidbjerg Bank A/S. Inspektionen var ordinær, og alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Hvidbjerg Banks forretningsmodel er ind- og udlån til private og mindre erhvervsdrivende i Thyholm, Thy, Struer, Holstebro og Viborg, som banken anser som sit primære geografiske forretningsområde.

Banken havde i 2014 et overskud på ca. 8,4 mio. kr., hvilket har styrket bankens kapitalgrundlag. Overdækningen i forhold til bankens individuelle solvensbehov er dog stadig lavere end i sammenlignelige institutter.

Bankens likviditetsoverdækning ligger væsentligt under gennemsnittet for gruppe 3 institutter.

Finanstilsynet gennemgik 50 udvalgte udlån over 2 pct. af bankens kapitalgrundlag, en stikprøve på 53 udlån mellem 1 og 1,9 mio. kr. samt alle udlån til bestyrelse og direktion. Der er i alt gennemgået udlån for 290 mio. kr., svarende til 28 pct. af den samlede udlånsmasse.

Finanstilsynet fandt grundlag for yderligere nedskrivninger for i alt 241.000 kr.

Banken modtog påbud om at sikre en mere fyldestgørende analyse af kundernes økonomi, bedre dokumentation for nedskrivninger samt en mere præcis vurdering af sikkerhedsværdien af fast ejendom. Banken modtog herudover påbud om at etablere nødvendige forretningsgange og udbedre mangler i eksisterende forretningsgange på kreditområdet samt påbud om at udbedre mangler i beskrivelsen af bankens kreditpolitik, direktionsinstruks og videredelegerede instrukser på kredit- og markedsrisikoområdet. Endeligt modtog banken enkelte påbud i relation til bestyrelsens arbejde.

Banken havde ultimo marts 2015 opgjort sit individuelle solvensbehov til 9,5 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 13,3 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til at dække bankens risici.

 

Senest opdateret 07-09-2015