Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999

16-09-2015

 

Indledning

I forlængelse af en henvendelse fra Danica Pension A/S har Finanstilsynet foretaget en delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Danicas årsrapport for 2014.

Årsrapporten for 2014 er udarbejdet i henhold til § 183, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed og aflagt efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (forsikringsregnskabsbekendtgørelsen).

Årsrapporten for 2014 er revideret af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Revisionspåtegningen er uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Finanstilsynet har haft en dialog med Danica Pension om den tekniske opgørelse af selskabets livsforsikringshensættelser vedrørende en pensionsordning. Forholdet får også effekt i Forsikringsselskabet Danicas årsrapport for 2014, da Danica Pension er et helejet datterselskab af Forsikringsselskabet Danica. Som følge af dialogen offentliggjorde Forsikringsselskabet Danica den 22. juli 2015 korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at tilsynet ikke har taget stilling til årsrapporten for 2014 i øvrigt.

Afgørelse

Det er Finanstilsynets vurdering, at Forsikringsselskabet Danicas årsrapport for 2014 indeholder følgende fejl:

Livsforsikringshensættelserne under pensionsordningen i Danica Pension er opgjort som værdien af pensionstilsagnene med fradrag af en garantistillelse fra Danske Bank, hvilket ikke er i overensstemmelse med forsikringsregnskabsbekendtgørelsens § 65 og modregningsforbuddet i lov om finansiel virksomhed § 188, stk. 1, nr. 8.

Ovennævnte får også en effekt i Forsikringsselskabet Danicas årsrapport for 2014, da Danica Pension er et helejet datterselskab af Forsikringsselskabet Danica.

Som følge af ovennævnte skal Finanstilsynet i medfør af § 197 i lov om finansiel virksomhed påtale, at der er fejl i Forsikringsselskabet Danicas årsrapport for 2014.

 

 

Senest opdateret 16-09-2015