Redegørelse om inspektion i Maj Invest Equity A/S

30-10-2015

Indledning

Finanstilsynet var i september 2015 på inspektion i Maj Invest Equity A/S vedrørende reglerne om aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde. Maj Invest Equity A/S har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde.

På inspektionen havde Finanstilsynet ud fra en risikobaseret vurdering fokus på virksomhedens overvejelser og processer for aflønningsrelaterede spørgsmål, herunder processer for udpegning af væsentlige risikotagere, udbetaling af variable løndele under bagatelgrænsen og brug af præferenceafkast.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets gennemgang af virksomhedens lønpolitik samt processer og kontrolfunktioner på aflønningsområdet gav ikke anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Senest opdateret 30-10-2015