Forlængelse af frist til opfyldelse af kapitalgrundlagskrav

05-10-2015

Finanstilsynet har i brev af 2. oktober 2015 i henhold til artikel 93, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR) og § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddelt Andelskassen J.A.K. Slagelse en frist til mandag den 5. oktober 2015, klokken 18.00, til at opfylde Andelskassens minimumskapitalkrav på 27.128 t. kr.

Andelskassen fik den 2. oktober 2015 afgørelsen i høring, og på baggrund af oplysninger fremkommet i høringsperioden, som sandsynliggjorde, at en løsning med private aktører i forhold til andelskassens kapitalmæssige udfordringer kunne findes, fik andelskassen frist til opfyldelse af minimumskapitalkravet til mandag den 5. oktober 2015.

Andelskassen har imidlertid ikke kunnet indgå en aftale med en privat aktør, indenfor den fastsatte tidsfrist, som kunne løse andelskassens kapitalmæssige udfordringer.

Finansiel Stabilitet har i forlængelse af ovenstående taget kontrol over andelskassen ved at overtage de beføjelser, der er tillagt andelshaverne og bestyrelsen i andelskassen. I den forbindelse har Finansiel Stabilitet ved brev af 5. oktober 2015 på vegne af Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol anmodet Finanstilsynet om en fristforlængelse til opfyldelse af kapitalkravene i andelskassen til onsdag den 7. oktober 2015 kl. 18.00, da denne frist giver Finansiel Stabilitet den fornødne tid til at få gennemført de nødvendige afviklingsforanstaltninger i medfør af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder for at Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol opfylder kravet til kapitalgrundlag på et beløb svarende til 5 mio. euro i henhold artikel 93, stk. 4, jf. stk. 1, i CRR.

Finanstilsynet skal på ovenstående baggrund i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddele andelskassen en forlængelse af fristen til den 7. oktober 2015, klokken 18.00. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt andelskassen anmoder herom.

Dette brev sendes i kopi til andelskassens eksterne revision.

Senest opdateret 05-10-2015