Redegørelse om inspektion i Vestjysk Bank A/S 2015

04-11-2015

Finanstilsynet var i maj/juni og september 2015 på inspektion i Vestjysk Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor bankens kreditområde samt en række øvrige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er dels baseret på traditionelle indlåns- og udlånsprodukter samt finansiering af landbrug i Jylland. Banken arbejder med at reducere og afvikle en række finansieringer af ejendomme og vindmøller i Danmark og i udlandet, der ikke er en del af den fremadrettede forretningsmodel.

Bankens risikoprofil er påvirket af, at udlånet til landbrug og ejendomme, der begge er områder med høj risiko, er større end i andre gruppe 2-institutter. Bankens udlån til landbrug udgør 22,6 pct., og udlånet til ejendomme udgør 19,4 pct. Til sammenligning er de tilsvarende tal for andre gruppe 2-institutter henholdsvis 10,7 pct. og 13,3 pct. Bankens udlån til ejendomme er faldet med ca. 3 procentpoint siden seneste undersøgelse, hvorimod udlånet til landbrug er steget med ca. 1,5 procentpoint. Den relative stigning skyldes, at bankens samlede udlån er faldet med ca. 3 mia. kr., uden at udlånet til landbrug er faldet tilsvarende.    

Banken har på trods af den væsentlige reduktion af udlån en forholdsvis stabil basisindtjening, idet personaleomkostningerne blandt andet er reduceret væsentligt. Banken har fortsat store nedskrivninger på sine udlån.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bankens 63 største udlån (alle over 43,6 mio.kr.), de 30 største landbrugsudlån herudover, 60 erhvervsudlån mellem 10 og 43,6 mio. kr. udtaget ved stikprøve samt alle udlån til bankens bestyrelse og direktion. De gennemgåede udlån svarer til godt 50 pct. af bankens samlede udlånsmasse, som udgør 14,5 mia.kr. pr. 31. marts 2015. Finanstilsynet fandt ved gennemgangen et behov for yderligere nedskrivninger, opgjort pr. 31. marts 2015, på 116,5 mio. kr. Banken har oplyst, at 61,7 mio. kr. af de samlede mernedskrivninger allerede blev udgiftsført pr. 30. juni 2015.

Blandt de 63 største udlån var der, målt på volumen, kun 6 pct. af de gennemgåede udlån, der udviste normal kreditrisiko uden svaghedstegn, og der var konstateret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på ca. 76 pct.

Blandt de 30 største landbrugsudlån (under 43,6 mio. kr.) var der, målt på volumen, OIV på 69 pct., og kun 3 pct. havde normal kreditrisiko uden svaghedstegn. Der blev ikke fundet yderligere behov for nedskrivninger på disse udlån.

I stikprøven af øvrige store erhvervsudlån fandt Finanstilsynet et mernedskrivningsbehov på 72,8 mio. kr. Målt på volumen var der konstateret OIV på 47 pct. af udlånene, og kun 17 pct. udviste normal kreditrisiko uden svaghedstegn.

Finanstilsynet fandt, at bankens kreditstyring havde flere mangler. Bl.a. fik banken påbud om korrekt metode til opgørelse af værdien af mindre ejendomme, der udlejes. Banken fik yderligere påbud om at sikre sig overblik over betydningen for bankens vurderinger og evt. nedskrivninger som følge af de faldende afregningspriser på vindmøller uden fastprisaftale. Banken fik ligeledes et påbud om at tilrette sin kreditpolitik, så kravene kan efterleves, da kreditpolitikken indeholder en del vendinger, der kan være ensbetydende med fejlfortolkninger i organisationen. Finanstilsynet konstaterede endvidere en række mangler vedrørende analyse af debitorers og kautionisters bonitet, herunder opgørelsen af koncerninterne kautionisters værdi, opgørelse af likviditetsstrømme i koncernengagementer og opgørelse af debitors egenkapital.

Banken fik desuden påbud om præciseringer og uddybning af bankens forretningsmodel, bestyrelsens forretningsorden og bestyrelsens instruks til direktionen.

Banken har efter de fundne nedskrivninger opgjort det individuelle solvensbehov til 10,5 pct. pr. 30. juni 2015. Det er Finanstilsynets vurdering, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt til afdækning af bankens nuværende risici. Bankens faktiske kapitalgrundlag pr. 30. juni 2015 er opgjort til 12,5 pct. Banken har en meget lav overdækning i forhold til kravet til den egentlige kernekapital. Finanstilsynet har som en risikooplysning gjort banken opmærksom på, at nedskrivningerne ved yderligere negativ udvikling i konjunkturerne eller ved manglende styring kan vise sig at blive væsentligt forøgede, og banken bør derfor styrke kapitalen.

 

Senest opdateret 04-11-2015