Behandling af certifikater i relation til puljebekendtgørelses placeringsregler § 12, stk. 1

04-11-2015

Finanstilsynets vurdering

Finanstilsynet har vurderet, at midler omfattet af puljepensionsbekendtgørelsen kan placeres i certifikater, jf § 12, stk. 1, nr. 11, såfremt certifikaterne i henhold til prospektet har følgende karakteristika:                            

Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at tilsynet er i færd med at ændre i puljepensionsbekendtgørelsen. Resultatet af dette arbejde kan medføre, at denne afgørelse ikke fremadrettet vil danne præcedens i forhold til behandlingen af certifikater.

Baggrund

Finanstilsynet traf den 7. februar 2014 en afgørelse i en konkret sag, hvorefter en finansiel virksomhed efter en konkret vurdering fik tilladelse til at placere pensionsmidler i nogle specifikke certifikater, jf. § 12, stk. 1, nr. 11 jf. stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. (puljepensionsbekendtgørelsen).

Finanstilsynet har herefter drøftet med Finansrådet, om det var muligt at finde nogle generelle kriterier for, hvornår certifikater kan omfattes af en generel tilladelse i henhold til puljebekendtgørelsens § 12, stk.1 nr. 11. Finanstilsynet har efter drøftelse med Finansrådet fundet, at certifikater i sin investeringsmæssige natur ud fra en overordnet og generel vurdering ligger tættest på en aktie, jfr. § 12, stk. 1, nr. 3.

Offentliggørelse

Det følger af § 354b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse og den vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 08-12-2014