Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Sparekassen Kronjylland

04-03-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af nyudlån mv. i Sparekassen Kronjylland. Formålet var at vurdere sparekassens risikovillighed i forbindelse med nyudlån mv. og vurdere det grundlag, som sparekassen foretog sine bevillinger af udlånene ud fra. Undersøgelsen er foretaget i 4. kvartal 2014.

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i 13 andre pengeinstitutter. Baggrunden er, at Finanstilsynet har konstateret, at erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån i kombination med pengeinstitutternes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. Dette er i udgangspunktet positivt, men det kan også indebære en risiko for, at kreditstandarderne ved nyudlån slækkes, fx ved at kunders egenfinansiering, pantsætning og kautioner reduceres i et omfang, som væsentligt forøger pengeinstituttets risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt 93 af sparekassens indstillinger angående udlån i perioden juli 2013 – juni 2014. Indstillingerne omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt finansiering af udlejningsejendomme. Endvidere gennemgik Finanstilsynet sparekassens kreditpolitik.

Før bevilling af udlån udarbejder sparekassen en indstilling med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold, de stillede sikkerheder og risiciene ved kunden. Finanstilsynet vurderede, at kvaliteten af sparekassens indstillinger for det meste var tilfredsstillende. Sparekassens indstillinger er bygget op omkring en fast skabelon, der kan sikre en fyldestgørende risikovurdering på et struktureret grundlag.

Finanstilsynet konstaterede i enkelte engagementer, at sparekassen med baggrund i konkurrence havde tilbudt en lav rente eller lavt etableringsgebyr. Der blev endvidere konstateret eksempler på bevillinger til kunder, hvor der af konkurrencemæssige årsager blev lempet på eller helt undladt at stille krav om kautionering. Finanstilsynet bemærkede endvidere, at sparekassen i enkelte engagementer bevilgede udvidelse af et eksisterende engagement eller oprettelse af et nyt engagement, hvor engagementerne udviste visse svaghedstegn.

Et pengeinstituts bestyrelse skal vedtage en kreditpolitik, hvor pengeinstituttets ønskede kreditrisikoprofil skal fremgå. Bevilling af udlån skal ske i overensstemmelse med kreditpolitikken. Finanstilsynet konstaterede, at sparekassen ifølge kreditpolitikken skal udvise tilbageholdenhed med at yde lån og kredit til visse kunder og brancher, men at kreditpolitikken også gav mulighed for at fravige dette. Sparekassen fik påbud om at sikre, at kreditpolitikken efterleves, og i de tilfælde, hvor en hovedregel kan fraviges, skal sparekassen sikre, at der tages nærmere stilling til fravigelserne, og at der rapporteres til bestyrelsen om fravigelser.

Sparekassen Kronjylland har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 9,6 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2014 var 16,4 procent. Undersøgelsen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af sparekassens solvensbehov.

 

 

Senest opdateret 04-03-2015