Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Spar Nord Bank A/S

04-03-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af nyudlån mv. i Spar Nord Bank A/S. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån mv. og vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger af udlånene ud fra. Undersøgelsen er foretaget i 4. kvartal 2014.

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i 13 andre pengeinstitutter. Baggrunden er, at Finanstilsynet har konstateret, at erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån i kombination med pengeinstitutternes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. Dette er i udgangspunktet positivt, men det kan også indebære en risiko for, at kreditstandarderne ved nyudlån slækkes, fx ved at kunders egenfinansiering, pantsætning og kautioner reduceres i et omfang, som væsentligt forøger pengeinstituttets risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt 100 af bankens bevillinger af udlån i perioden juli 2013 – juni 2014. Det omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt finansiering af udlejningsejendomme. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bankens kreditpolitik.

Før bevilling af udlån udarbejder banken en indstilling med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold, de stillede sikkerheder og risiciene ved kunden. Finanstilsynet vurderede, at kvaliteten af bankens indstillinger for det meste var tilfredsstillende. Banken indstillinger er bygget op omkring en fast skabelon, der kan sikre en fyldestgørende risikovurdering på et struktureret grundlag.

Finanstilsynet konstaterede nogle få eksempler på, at banken tilbød lave udlånsrenter som følge af en øget konkurrence om især økonomisk stærke erhvervskunder.   

Et pengeinstituts bestyrelse skal vedtage en kreditpolitik, hvor pengeinstituttets ønskede kreditrisikoprofil skal fremgå. Bevilling af udlån skal ske i overensstemmelse med kreditpolitikken.

Finanstilsynet konstaterede, at instituttets kreditpolitik gav meget vide rammer for, hvad der kan bevilges, fx i rammerne for delkunder. Ligeledes fremgik det ikke af kreditpolitikken, hvilke kunder banken ønskede, og hvilke kunder banken ikke ønskede. En fortegnelse over brancher, hvor der skal vises særlig agtpågivenhed ved udlån, fremgår således alene af bankens intranet. Derved havde bestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang i kreditpolitikken taget stilling til den ønskede risikoprofil, og der var risiko for, at banken på nogle områder bevilgede udlån med en risiko, som bestyrelsen ikke ønskede. Banken fik påbud om at foretage de nødvendige ændringer af kreditpolitikken herunder en præcisering af ønskede kundetyper.   

Spar Nord Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 9,7 pct. Den faktiske solvens pr. 30. september 2014 var 15,3 pct. Undersøgelsen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 04-03-2015