Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Nykredit Bank A/S

04-03-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af nyudlån mv. i Nykredit Bank A/S. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån mv. og vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger af udlånene ud fra. Undersøgelsen er foretaget i 4. kvartal 2014.

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i 13 andre pengeinstitutter. Baggrunden er, at Finanstilsynet har konstateret, at erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån i kombination med pengeinstitutternes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. Dette er i udgangspunktet positivt, men det kan også indebære en risiko for, at kreditstandarderne ved nyudlån slækkes, fx i form af at kunders egenfinansiering, pantsætning og kautioner reduceres i et omfang, som væsentligt forøger pengeinstituttets risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt 125 af bankens bevillinger af udlån i perioden juli 2013 – juni 2014. Det omfattede udlån til store, mellemstore og små erhvervsvirksomheder samt finansiering af udlejningsejendomme og finansiering af virksomhedshandler. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bankens kreditpolitik og udvalgte forretningsgange.

Før bevilling af udlån udarbejder banken en indstilling med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold og de stillede sikkerheder og beskriver risiciene ved kunden. Finanstilsynet vurderede, at kvaliteten af bankens indstillinger generelt var tilfredsstillende.

Finanstilsynet fandt endvidere, at bankens risikovillighed generelt var på niveau med andre store bankers og dermed også præget af øget konkurrence om især økonomisk stærke erhvervskunder. Der var således en del eksempler på, at konkurrencen med andre banker havde ført til, at Nykredit Bank havde lempet i vilkår ved fx at nedsætte den rente, kunden betalte, og i enkelte tilfælde at undlade at kræve kaution. Nykredit Bank havde endvidere i enkelte tilfælde ydet udlån, som fremstod uforsigtige, fx som følge af kundens svage økonomi.

Bankens aktiviteter indenfor finansiering af virksomhedshandler bestod af store transaktioner via deltagelse i långivning sammen med andre banker. Bankens andel af udlån på området var stor i forhold til andre store danske banker. I modsætning til andre danske banker deltager Nykredit Bank i finansiering af virksomhedskøb, hvor det købte selskab eller køberen ikke er nordisk.

Der manglede endvidere en forretningsgang for finansiering af virksomhedshandler, hvilken banken fik påbud om at udarbejde.

Særligt for store bankers finansiering af virksomhedshandler har Finanstilsynet generelt konstateret øget vækst, risikovillighed og konkurrence, hvilket har resulteret i lempeligere kreditvilkår.

Nykredit Bank skal derfor være opmærksom på risikoen for at finansiere virksomhedshandler til for høje priser og med for høj gældsandel.

Et pengeinstituts bestyrelse skal vedtage en kreditpolitik, hvor pengeinstituttets ønskede kreditrisikoprofil skal fremgå. Bevilling af udlån skal ske i overensstemmelse med kreditpolitikken. Finanstilsynet konstaterede, at Nykredit Banks kreditpolitik indtil oktober 2014 var for upræcis eller mangelfuld på mange områder. I oktober 2014 vedtog bestyrelsen en ny kreditpolitik, der var langt mere fyldestgørende end tidligere. Der var dog stadig enkelte mangler. Banken fik påbud om at sikre, at kreditpolitikken er fyldestgørende.

Nykredit Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 11,7 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2014 var 14,7 procent. Undersøgelsen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 04-03-2015