Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Danske Bank A/S

04-03-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af nyudlån mv. i Danske Bank A/S. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån mv. og vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger af udlånene ud fra. Undersøgelsen er foretaget i 4. kvartal 2014.  

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i 13 andre pengeinstitutter. Baggrunden er, at Finanstilsynet har konstateret, at erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån i kombination med pengeinstitutternes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. Dette er i udgangspunktet positivt, men det kan også indebære en risiko for, at kreditstandarderne ved nyudlån slækkes, fx ved at kunders egenfinansiering, pantsætning og kautioner reduceres i et omfang, som væsentligt forøger pengeinstituttets risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt 151 af bankens bevillinger af udlån i perioden juli 2013 – juni 2014. Det omfattede udlån til store, mellemstore og små erhvervsvirksomheder samt finansiering af udlejningsejendomme og finansiering af virksomhedshandler. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bankens kreditpolitik og udvalgte forretningsgange.

Før bevilling af udlån udarbejder banken en indstilling med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold, de stillede sikkerheder og risiciene ved kunden. Finanstilsynet vurderede, at kvaliteten af bankens beslutningsgrundlag generelt var tilfredsstillende. For bankens enheder i Sverige og Norge, hvor banken forventer udlånsvækst, var kvaliteten af beslutningsgrundlaget dog af dårligere kvalitet end for de danske enheder.

Finanstilsynet fandt endvidere, at bankens risikovillighed generelt var på niveau med andre store bankers, og dermed også præget af en øget konkurrence om især økonomisk stærke erhvervskunder. Der var således en del eksempler på, at konkurrencen med andre banker havde ført til, at Danske Bank havde lempet i vilkår ved fx at nedsætte den rente, kunden betalte, og i enkelte tilfælde at undlade at tage kaution.

Endvidere fandt Finanstilsynet, at bankens risikovillighed var forhøjet for finansiering af virksomhedshandler fra bankens udenlandske enheder, navnlig hvor Danske Bank garanterer for udstedelse af virksomhedsobligationer fx til refinansiering af bankgæld.

Særligt for store bankers finansiering af virksomhedshandler har Finanstilsynet generelt konstateret øget vækst, risikovillighed og konkurrence, hvilket har resulteret i lempeligere kreditvilkår.

Danske Bank skal derfor være opmærksom på risikoen for at finansiere virksomhedshandler til for høje priser og med for høj gældsandel.

Et pengeinstituts bestyrelse skal vedtage en kreditpolitik, hvor pengeinstituttets ønskede kreditrisikoprofil skal fremgå. Bevilling af udlån skal ske i overensstemmelse med kreditpolitikken. Finanstilsynet konstaterede, at Danske Banks bestyrelse manglede at tage stilling til væsentlige dele af kreditpolitikken, fx bestyrelsens ønskede udlån fordelt på geografi og brancher. Kreditpolitikken, forretningsgange og værktøjer mv. var desuden vanskeligere at danne sig overblik over end andre store bankers. Der var dermed en risiko for, at banken bevilgede udlån med en risiko, som bestyrelsen ikke ønskede. Banken fik derfor påbud om, at bestyrelsen skal tage stilling til alle relevante dele af kreditpolitikken.

Danske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 10,6 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2014 var 19,3 procent. Undersøgelsen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 04-03-2015