Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i A/S Arbejdernes Landsbank

04-03-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af nyudlån mv. i Arbejdernes Landsbank. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån mv. og vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger af udlånene ud fra. Undersøgelsen er foretaget i 4. kvartal 2014.

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i 13 andre pengeinstitutter. Baggrunden er, at Finanstilsynet har konstateret, at erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån i kombination med pengeinstitutternes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. Dette er i udgangspunktet positivt, men det kan også indebære en risiko for, at kreditstandarderne ved nyudlån slækkes, fx ved at kunders egenfinansiering, pantsætning og kautioner reduceres i et omfang, som væsentligt forøger pengeinstituttets risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt 68 af bankens bevillinger af udlån i perioden juli 2013 – juni 2014. Bevillingerne omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt finansiering af udlejningsejendomme. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bankens kreditpolitik.

Før bevilling af udlån udarbejder banken en indstilling med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold, de stillede sikkerheder og risiciene ved kunden. Finanstilsynet fandt, at bankens indstillinger i hovedsagen var af tilfredsstillende kvalitet.

Finanstilsynet konstaterede alene mindre lempelser af kreditstandarder i form af enkelte eksempler på, at banken af konkurrencemæssige hensyn anvendte begrænsede personlige selvskyldnerkautioner i stedet for fuldstændige personlige selvskyldnerkautioner.

Et pengeinstituts bestyrelse skal vedtage en kreditpolitik, hvor pengeinstituttets ønskede kreditrisikoprofil skal fremgå. Bevilling af udlån skal ske i overensstemmelse med kreditpolitikken. Finanstilsynet konstaterede, at bankens kreditpolitik i praksis blev fulgt ved bevillinger. Finanstilsynet fandt, at ingen af de gennemgåede udlån indebar en kreditrisiko, som lå uden for kreditpolitikken.

Arbejdernes Landsbank har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 9,3 procent. Den faktiske kapitalprocent pr. 30. september 2014 var 15,0 procent. Undersøgelsen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af bankens solvensbehov. 

 

Senest opdateret 04-03-2015