Redegørelse om inspektion i Østjydsk Bank A/S

19-05-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2015 på inspektion i Østjydsk Bank A/S. Der var tale om en opfølgningsundersøgelse på Finanstilsynets seneste inspektion i 2014.

Ud fra en risikovurdering lagde Finanstilsynet vægt på kapitaldækningsområdet, likviditetsområdet, kreditområdet, herunder gennemgang af kreditpolitik og forretningsgange, samt ledelsens og revisionens arbejde.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på ind- og udlånsprodukter til kunder i Østjylland. 

Banken har en høj andel af udlån til erhverv på 72,5 pct. ultimo 2014 mod 47,9 pct. i sammenlignelige institutter, ligesom bankens udlån er mere koncentreret omkring udlån til ejendomme. Udlånet til denne branche udgør 18,8 pct. mod 10,3 pct. for sammenlignelige institutter.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen bankens 94 største udlån større end 8,8 mio. kr., samt 155 udlån udtaget ved stikprøver. Herudover blev bankens udlån til direktionen og bestyrelsen gennemgået.

Finanstilsynet fandt behov for nedskrivninger på 60,5 mio. kr. på bankens udlån ultimo 1. kvartal 2015. Banken var enig i væsentlige dele af nedskrivningerne, der således i nogen grad kan henføres til forværringer indtruffet i løbet af 1. kvartal. I alt 59,4 mio. kr. relaterede sig til de 94 største udlån. Det samlede mernedskrivningsbehov på de udlån, der blev udtaget til stikprøven, blev opgjort til 1,1 mio. kr.

Blandt bankens 94 største udlån er der en stor andel udlån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Der er OIV på 57 udlån, svarende til 47 pct. målt på volumen. Mernedskrivningerne er fortrinsvis relateret til disse udlån.  Der kan konstateres en vis forværring af boniteten i forhold til tidligere undersøgelser. Banken arbejder aktivt med at modgå dette ved at forsøge at få afviklet nødlidende udlån. Banken har dog i den forbindelse i et par tilfælde ”parkeret” problemfyldte sager, hvorved banken reelt har beholdt risikoen på disse udlån. 

Mernedskrivningerne skyldes, at der forsat er negativ drift i bankens svage udlån, at aktiver er blevet afhændet til lavere værdier end forventet, og at banken har overvurderet værdien af nogle jordstykker og projekter.

Banken har siden undersøgelserne i 2013 og 2014 fortsat arbejdet målrettet på at forbedre kreditstyringen, der allerede er forbedret væsentligt. Banken fik dog påbud om, at foretage interne kontroller af alle bevillingsbeføjelser.

Finanstilsynet konstaterede, at der er mangler i den risikoansvarliges rapportering til bestyrelsen. Den risikoansvarlige har ikke i tilstrækkeligt omfang forholdt sig til, hvordan og i hvilket omfang alle væsentlige risici i banken identificeres, måles, rapporteres og håndteres korrekt. Banken fik påbud om at rette op på forholdet og herudover enkelte yderligere påbud på andre områder.

Banken fik en risikooplysning om, at banken overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for store eksponeringer. En høj andel af store eksponeringer er forbundet med en forhøjet risiko, og banken bør fortsætte arbejdet med at nedbringe disse.

Banken var allerede inden undersøgelsen under genopretning og levede ikke op til kravene til tilstrækkelig egentlig kernekapital. Bankens egentlige kernekapital efter mernedskrivningerne skønnes ultimo marts 2015, at udgøre 5,5 pct., hvor lovens minimumskrav er 4,5 pct. Dette har medført, at bankens overdækning til minimumskravet til egentlig kernekapital er på 1,0 pct. point svarende til godt 30 mio.kr.

Finanstilsynet fandt på baggrund af inspektionen grundlag for et søjle II tillæg på 5,2 pct. point og kravet til egentlig kernekapital inklusiv søjle II tillæg kan derfor opgøres til 9,7 pct. Banken har dermed en underdækning af egentlig kernekapital på 4,2 pct. point svarende til ca. 136 mio.kr.

Bankens solvens ultimo marts 2015 skønnes efter de nye nedskrivninger at være 14,0 pct., hvilket er over lovens minimumskrav på 8 pct.

Banken opfylder således fortsat ikke kravet til tilstrækkelig egentligt kernekapital. Som følge heraf er banken stadigvæk under genopretning. Banken er derfor fortsat underlagt række dispositionsbegrænsende påbud, herunder påbud om ikke at udbetale udbytte til selskabets ejere eller renter til ejerne af den ansvarlige kapital, og påbud om, at banken ikke påtager sig væsentlige nye risici. Påbuddene skal efterleves, indtil banken igen overholder samtlige solvenskrav. Banken skal indsende en ny genopretningsplan der bl.a. forholder sig til bankens ansvarlige lån.

 

Senest opdateret 19-05-2015