Påbud om at give oplysninger om forsikringstagerens samlede forrentning for året jf. bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 5, stk. 1, nr. 2.

19-05-2015

Påbud

Finanstilsynet påbyder Sampension at sikre, deres kunder har adgang til oplysninger om den samlede forrentning for året jf. bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 5, stk. 1, nr. 2, for de opsparinger, der ikke er under udbetaling, uanset om opsparingerne teknisk er placeret i en police med en forsikring, der er under udbetaling.
Sampension skal inden 3 måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

Baggrund

Finanstilsynet har ved mail af 25. februar 2015 modtaget en klage fra en kunde i Sampension, der klagede over manglende oplysning om udviklingen af hendes alderspension, der ikke er under udbetaling. Finanstilsynet har ved brev af 10. marts 2015 anmodet Sampension om en redegørelse.

Finanstilsynet har modtaget Sampensions redegørelse af 10. april 2015. Heraf fremgår, at den police som kunden har hos Sampension, udgør en helhed af flere forsikringsydelser. Kundens alderspension er således samlet i en police med andre forsikringer, der er under udbetaling.

Sampension oplyser, at det er korrekt, at kunden ikke kan få oplysninger om udviklingen af hendes alderspension, men det er Sampensions opfattelse, at Sampension ikke er forpligtet til at oplyse herom. Sampension anfører, at bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 5, stk. 2, i modsætning til § 5, stk. 1, omtaler ”forsikringen”, og ikke ”forsikringsydelserne”. Havde intentionen med § 5, stk. 2 været, at undtagelsen kun skulle gælde for den enkelte ydelse under udbetaling, må det formodes, at man også her havde anvendt udtrykket forsikringsydelserne.

Sampension oplyser endvidere, at der aktuelt findes 22.477 policer i Sampension, som både indeholder dækninger under udbetaling og dækninger, der ikke er under udbetaling.

Sampension har igangsat et projekt, der i løbet af 2015 vil gøre oplysninger om den samlede forrentning tilgængelig for den pågældende type policer.

Retligt grundlag

Af bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 5, fremgår følgende:

Forsikringsselskabet skal årligt oplyse forsikringstageren om:

  1. Størrelsen af forsikringsydelserne og om bonussituationen samt, i hvilket omfang bonus er garanteret.
  2. Forsikringstagerens samlede forrentning for året.
  3. Tilbagekøbsværdien, såfremt forsikringen giver adgang hertil, samt fripoliceværdien. Det vil være tilstrækkeligt at angive værdien af den pågældende forsikring samt generelle angivelser vedrørende beregningen af fripoliceværdi og tilbagekøbsværdi.
  4. Mindre væsentlige ændringer i de i § 3, stk. 1, nævnte forhold.
    Stk. 2. Såfremt forsikringen er under udbetaling, skal der dog kun gives oplysninger efter stk. 1, nr. 1 og 4.

Stk. 3. Stk. 1 og 2, gælder dog ikke, hvis forsikringsselskabet løbende på papir, andet varigt medium eller på en passwordbeskyttet hjemmeside tilegnet den enkelte kunde giver forsikringstageren adgang til oplysninger om de stk. 1 nævnte forhold.

Vurdering

Formålet med bestemmelsen i § 5 i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler er, at kunden skal kunne følge med i blandt andet udviklingen af pensionsopsparingen, så længe den ikke er under udbetaling.

Det er Finanstilsynets vurdering, at oplysningspligten i § 5, stk. 1, nr. 2, også gælder selvom en pensionsopsparing teknisk er en del af en samlet police, hvor en anden del af policen er under udbetaling. Hensynet til, at kunden skal kunne holde sig orienteret om udviklingen af pensionsopsparingen, er fortsat til stede, uanset at opsparingen er placeret i en police med en forsikring, der er under udbetaling.

Den omstændighed, at der i § 5, stk. 2, er anført ”forsikringen” og ikke ”forsikringsydelserne”, kan ikke føre til et andet fortolkningsresultat.

Påbud

Finanstilsynet påbyder Sampension at sikre, deres kunder har adgang til oplysninger om den samlede forrentning for året jf. bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 5, stk. 1, nr. 2, for de opsparinger, der ikke er under udbetaling, uanset om opsparingerne teknisk er placeret i en police med en forsikring, der er under udbetaling.
Sampension skal inden 3 måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. e-mail til adressen ean@erst.dk eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf. 35 29 10 93.

Det følger af § 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog 2.000 kr. Efter § 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.

Offentliggørelse 

Det følger af § 354 b i bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og påbuddet vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 19-05-2015