Redegørelse om inspektion i Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring

17-06-2015

Indledning

Finanstilsynet var i juli 2014 på inspektion i Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance og retningslinjer, outsourcing, reassurance, hensættelser, de registrerede aktiver, det individuelle solvensbehov og kapitalplan.

Sammenfatning og risikovurdering

Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring tegner udelukkende professionelle ansvarsforsikringer for medlemmer af Den Danske Landinspektørforening i hele Danmark.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets forsikringsdrift, herunder selskabets risikoafdækning. Selskabets risici begrænses ved brug af reassurance. Selskabets reassurancedækning har været uændret siden 2010. Gennemgang af reassurancekontrakten gav ikke anledning til bemærkninger. Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabets risici er tilstrækkeligt dækket.

Endvidere gennemgik Finanstilsynet de forsikringsmæssige hensættelser og selskabets data, der danner grundlag for analyse af hensættelserne. Finanstilsynet konstaterede, at datagrundlaget ikke var korrekt indberettet. På baggrund af den endelige indberetning, som var Finanstilsynet i hænde i februar 2015, foretog Finanstilsynet to forskellige kontrolberegninger af selskabets hensættelser. Begge beregninger viste, at hensættelserne var for lave. Selskabet blev derfor påbudt at hæve sine erstatningshensættelser med 1,66 mio. kr.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets politik og retningslinjer for fondsforvaltningen og fandt, at selskabets investeringspolitik ikke indeholder risikomål for aktieinvesteringer. Endvidere indeholder politikken ikke sammenligningsgrundlag, som skal bruges til at vurdere de opnåede resultater. Selskabet fik derfor et påbud om at udarbejde en politik, der lever op til de gældende regler og sikrer en tilstrækkelig vurdering af de opnåede resultater.

En gennemgang af selskabets opgørelse af registrerede aktiver til dækning af selskabets forpligtelser overfor forsikringstagerne viste, at bestyrelsens fastsatte overdækning ikke blev overholdt. Selskabet fik påbud om at sikre overholdelsen af bestyrelsens fastsatte grænser.
 
I forbindelse med inspektionen fandt Finanstilsynet, at selskabet havde outsourcet aktiviteterne regnskabsopgørelse og opgørelse af det individuelle solvensbehov. Det er Finanstilsynets vurdering, at aktiviteterne er væsentlige, hvorfor selskabet blev påbudt at opdatere outsourcingaftalerne således, at aftalerne lever op til outsourcingbekendtgørelsens krav herunder, at leverandøren forpligtes til at give Finanstilsynet, Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring og dennes revisorer alle nødvendige oplysninger angående de outsourcede opgaver.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens arbejde. Finanstilsynet fandt, at forretningsordenen, årshjulet, selvevalueringen samt kapitalplan og kapitalnødplan ikke var opdateret. Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at bestyrelsen årligt skal foretage en opdatering, hvorfor selskabet blev påbudt at opdatere disse.

Selskabets kapitalkrav var ved udgangen af 1. kvartal 2015 på 20,7 mio. kr., mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 6,8 mio. kr. Det skal sammenholdes med en basiskapital på 31,8 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til kapitalkravet er således på 154%. Selskabets kapital vurderes at være tilstrækkelig.

 

Senest opdateret 17-06-2015