Redegørelse om inspektion i LB Forsikring A/S

29-06-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2014 på inspektion i LB Forsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, forsikringsområdet, investeringsområdet, outsourcing, revision og kapitalforhold.

Sammenfatning og vurdering

LB Forsikring A/S tegner forsikringer gennem Lærerstandens Brandforsikring, Bauta, FDM og Runa. De fire grupper var oprindeligt separate selskaber, men valgte at fusionere i 2012. Selskabet har efter fusionen fortsat en opdelt distribution til de forskellige kundegrupper gennem de enkelte brands.

Selskabet tegner forsikringer til private, men også mindre erhvervsforsikringer til medlemmerne og deres ægtefæller. Privat, brand- og løsøreforsikringer udgør den største del med 46 pct. af de samlede bruttopræmier, mens motor- og ulykkesforsikringer udgør henholdsvis 33 pct. og 19 pct.

Gennemgangen af selskabets metode til opgørelse af erstatningshensættelser gav ikke anledning til bemærkninger fra Finanstilsynet side. Finanstilsynet vurderer, at selskabets hensættelser er tilstrækkelige.

Finanstilsynet gennemgik selskabets retningslinjer og politikker for investeringsområdet. Selskabet har fastsat investeringsrammer og risikomål samt benchmark til vurdering af opnåede resultater. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

I forbindelse med gennemgangen af selskabets kapitalforhold fandt Finanstilsynet, at selskabets basis-kapital ikke var opgjort korrekt for alle grupper af aktiver. Af samme årsag var de registrerede aktiver heller ikke opgjort korrekt. Selskabet modtog derfor påbud om at foretage en fornyet opgørelse af såvel basiskapitalen som de registrerede aktiver efter gældende regler. Selskabet foretog pr. 30. april 2015 en korrekt opgørelse af basiskapitalen og de registrerede aktiver.

Selskabet er et gruppe 1-forsikringsselskab og opgør sit individuelle solvensbehov efter standardmodellen. Selskabet har pr. 30. april 2015 opgjort sit individuelle solvensbehov til 1.984,8 mio. kr. Basiskapitalen pr. 30. april 2015 er opgjort til 3.717,3 mio. kr. og selskabets solvensdækning i forhold til det individuelle solvensbehov er derfor 187 pct.

 

Senest opdateret 29-06-2015