Redegørelse om hvidvaskundersøgelse i Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB i perioden november 2014 – maj 2015

19-06-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har i perioden november 2014 – maj 2015 foretaget undersøgelse af, om filialen overholder gældende regler på hvidvaskområdet. Besøg i filialen fandt sted i november-december 2014.

Handelsbanken er en dansk filial af Svenska Handelsbanken AB, der er blandt de største pengeinstitutter i Norden.

Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen foretaget en vurdering af filialens iboende risiko på hvidvaskområdet på baggrund af filialens forretningsmodel, herunder kunder, produkter, leveringskanaler og geografiske forhold, samt filialens størrelse og markedsmæssige position. Med iboende risiko menes risikoen for, at filialen kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Vurdering af den iboende risiko foretages uden hensyntagen til de risikobegrænsende foranstaltninger, som filialen har iværksat.

Filialen er med i alt 57 filialer i Danmark geografisk repræsenteret i de væsentligste danske byer og kan derfor betragtes som landsdækkende. Filialen havde pr. 31. december 2014 samlede udlån på 41,7 mia. kr., heraf ca. halvdelen erhvervskunder og halvdelen privatkunder. De samlede indlån udgjorde 25,1 mia. kr.

Som full-service-bank udbyder filialen sædvanlige indlåns- og udlånsprodukter og derudover en lang række øvrige finansielle produkter, herunder boligfinansiering (via Handelsbanken kredit, filial af Stadshypotek AB), handel med finansielle instrumenter og valuta, kapitalforvaltning, grænseoverskridende transaktioner, remburser og garantiudstedelser samt Corporate Finance og Private Banking. Filialen formidler endvidere leasingprodukter for det koncernforbundne selskab Handelsbanken Finans. På pensions- og realkreditområdet samarbejder filialen med Letpension og Totalkredit.

Sammenfatning og risikovurdering

På baggrund af filialens forretningsmodel og omfanget af filialens aktiviteter er det Finanstilsynets vurdering, at filialens iboende risiko på hvidvaskområdet er over middel vurderet relativt i forhold til finansielle virksomheder i Danmark. Dette svarer til Finanstilsynets generelle risikovurdering af mellemstore pengeinstitutter. 

Det bemærkes, at undersøgelsen ikke har omfattet filialens behandling af grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser, idet filialen efter det oplyste alene benytter de korrespondentbankforbindelser, som er tilknyttet moderbanken Svenska Handelsbanken AB. Dette område anses dækket af Finansinspektionen i Sverige. Der henvises til Finansinspektionens rapport af 18. maj 2015.

Det er Finanstilsynet vurdering, at filialen siden 2014 har styrket sine foranstaltninger med henblik på at mindske risikoen for, at filialen kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Finanstilsynet er opmærksom på Finansinspektionens rapport om hvidvaskområdet i Svenska Handelsbanken AB af 18. maj 2015, der omfatter den svenske moderbanks foranstaltninger i forhold til særlige højrisikokunder, herunder politisk udsatte personer, korrespondentbankforbindelser, private banking kunder og juridiske personer med skatteretligt hjemsted uden for Norden.

Filialen har imidlertid oplyst, hvilket Finanstilsynet anser dokumenteret i forbindelse med den danske undersøgelse, at filialens procedurer på hvidvaskområdet er udarbejdet efter danske forhold, regler og praksis uafhængigt af den svenske moderbank. Filialen foretager egne risikovurderinger, og filialens juridiske chef, der er ansvarlig for at sikre overholdelse af hvidvaskområdet, rapporterer til filialens direktion. Udover kontroller på hvidvaskområdet, der foranstaltes af den juridiske chef som et led i det operative miljø, foretages uafhængige kontroller af filialens Compliance funktion og af bankens interne revision.      

Tilsynet har dog vurderet, at filialens foranstaltninger har været utilstrækkelige på områderne risikovurdering, undervisning af medarbejdere inden for visse specialområder og behandling af mistænkelige transaktioner, hvilket har givet anledning til tilsynsreaktioner. Finanstilsynet har således givet filialen påbud om at udarbejde tilstrækkelig risikovurdering af egen forretningsmodel og tilstrækkelig risikovurdering af de enkelte kundeforhold med henblik på at sikre, at kunder med relativt høj risiko bliver overvåget i tilstrækkeligt omfang. Endvidere har filialen fået påbud om at udarbejde mere målrettede undervisningsprogrammer på særlige kundeområder og påbud om at skærpe sine procedurer, således at det sikres, at mistænkelige transaktioner kan blive identificeret, undersøgt og om nødvendigt indberettet til SØIK hurtigst muligt.
 
Endelig er det Finanstilsynets vurdering, at filialen i perioden før 2014 ikke har haft et tilstrækkeligt system og utilstrækkelige procedurer for overvågning af kundetransaktioner og for behandling af mistænkelige transaktioner, hvilket forhold er påtalt i undersøgelsesrapporten.

 

 

Senest opdateret 19-06-2015