Redegørelse om inspektion i FF Forsikring A/S

19-06-2015

Indledning

Finanstilsynet var i april 2015 på inspektion i FF Forsikring A/S. 

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance og retningslinjer, outsourcing, reassurance, hensættelser, de registrerede aktiver, det individuelle solvensbehov, kapitalplan og kapitalnødplan.

Sammenfatning og risikovurdering

FF Forsikring A/S er ejet af fagforeningen Frie Funktionærer. Selskabet udbyder udelukkende lønsikringsforsikringer ved arbejdsløshed for medlemmer af Frie Funktionærer. 

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets politikker og retningslinjer på forsikringsområdet. Finanstilsynet vurdererede på baggrund af gennemgangen, at selskabets metode til at opgøre sine erstatningshensættelser er mangelfuld, hvilket bl.a. afspejler sig i, at selskabet har oplevet betydelige afløbstab hvert år siden selskabet blev stiftet i 2009.  

Finanstilsynet foretog på baggrund af selskabets indberetninger pr. ultimo 2014 forskellige kontrolberegninger af selskabets erstatningshensættelser. Beregningerne viste, at hensættelserne var for lave. Selskabet blev derfor påbudt at hæve sine erstatningshensættelser med 5 mio. kr. 

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets politik og retningslinjer for fondsforvaltningen og fandt, at selskabets investeringspolitik ikke indeholder sammenligningsgrundlag, som skal bruges til at vurdere de opnåede resultater. Selskabet fik derfor et påbud om at udarbejde en politik, der lever op til de gældende regler og sikrer en tilstrækkelig vurdering af de opnåede resultater. 

En gennemgang af selskabets kapitalplan og kapitalnødplan viste, at der var risiko for at komme i konflikt med solvenskravet før de iværksættes. Selskabet blev derfor påbudt at ændre kapitalplanen og kapitalnødplanen således, at bestyrelsen har tid til at iværksætte de fornødne tiltag uden at komme i konflikt med solvenskravet. 

Som følge af organisationens begrænsede størrelse er det ikke praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i selskabets regnskabsfunktion. Finanstilsynet fandt, at selskabet ikke har indført betryggende kompenserende foranstaltninger, og selskabet fik derfor påbud om at gøre dette. 

Selskabets kapitalkrav var ved udgangen af april 2015 på 18,6 mio. kr., mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 13,4 mio. kr. Det skal sammenholdes med en basiskapital på 20,1 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til kapitalkravet er således på 108 pct. Selskabets kapitalnødplan skal iværksættes ved en solvensgrad under 125 pct., hvorfor selskabet påbydes at iværksætte denne.

Senest opdateret 19-06-2015