Redegørelse om undersøgelse af udlån til landbrug i Nordjyske Bank A/S

29-01-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en kreditgennemgang af udvalgte udlån til landbrugskunder i Nordjyske Bank A/S. Gennemgangen er en del af en tværgående kreditundersøgelse af landbrugsområdet i en række pengeinstitutter med høj udlånseksponering mod landbruget og som samtidigt ikke for nyligt har haft inspektionsbesøg. Undersøgelsen er foretaget henover 2014 uden inspektion på stedet, dvs. som en ”off-site” undersøgelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 25 udlån til landbrug, herunder de ti største landbrugsudlån uden nedskrivning til mælkeproducenter, de fem største landbrugsudlån uden nedskrivning til svineproducenter og de ti største landbrugsudlån med nedskrivning.

Finanstilsynet konstaterede, at banken ved opgørelsen af egenkapital for landbrugskunder med animalsk produktion i et vist omfang medregnede værdien af andre bygninger, som er en forudsætning for en almindelig udnyttelse af staldanlæg, f.eks. siloer, halmlader, maskinhuse og kornlader. Dette medførte i sammenhæng med værdiansættelsen af staldanlæg i flere tilfælde en for høj samlet værdiansættelse. Finanstilsynet konstaterede endvidere, at banken i et vist omfang betragtede anlæg og bygninger som nye i 5 år fra opførelsestidspunktet. Først fra dette tidspunkt tog banken højde for løbende afskrivninger på anlæg og bygninger uden dog at afskrivningsperioden var forlænget i forhold til Finanstilsynets metode. Bankens metode medførte en overvurdering af værdier af anlæg og bygninger. Banken fik en påtale for disse forhold.

Banken har taget højde for Finanstilsynets observationer og har tilrettet sin håndtering af landbrugsudlån derefter. Banken har beregnet et øget nedskrivningsbehov på ca. 30 mio. kr. for bankens samlede landbrugsportefølje, som er udgiftsført i 3. kvartal 2014. Kreditgennemgangen har desuden medført en forøgelse af bankens solvensbehov med 0,4 procentpoint.

 

Senest opdateret 29-01-2015