Redegørelse om inspektion i Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn

20-01-2015

 

Finanstilsynet var i oktober måned 2014 på inspektion i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sparekassens primære markedsområde er Sydvestjylland, men sparekassen har også kunder i det øvrige Danmark. Sparekassens forretningsmodel er kendetegnet ved, at værdipapirbeholdningen udgør en større andel af balancen end udlånene. Sparekassens renterisiko er dog væsentlig højere end i sammenlignelige gruppe 3 institutter (2,1 mod 1,0). Kursreguleringer udgør en væsentlig del af sparekassens indtjening, mens resultat før kursreguleringer og skat er beskeden. Sparekassens udlån til landbrug udgør ca. 25 pct. af de samlede udlån, mens gennemsnittet blandt institutterne i gruppe 3 til sammenligning er ca. 10 pct. Finanstilsynet kunne konstatere, at boniteten af udlånene til landbruget er forværret siden seneste undersøgelse.

Sparekassen havde ved inspektionen ingen udlån større end 10 pct. af kapitalgrundlaget. Udlån til erhverv udgør samlet set ca. 54 pct. af de samlede udlån og er fordelt på en række brancher, hvor landbrug og fiskeri er den langt største. Ingen af de øvrige brancher udgør mere end 10 pct. af de samlede udlån.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen alle sparekassens udlån større end 2 pct. af kapitalgrundlaget. Herudover blev alle udlån til medlemmerne af direktion og bestyrelse samt nærtstående til disse gennemgået, samt et antal udlån udtaget fra overtrækslisten, inkassolisten og listen over nulrentestillede udlån. I alt blev ca. 40 pct. af sparekassens udlån gennemgået.

Finanstilsynet gav sparekassen påbud om at foretage mernedskrivninger på

1,6 mio. kr. på udlån samt påbud om at nedskrive værdien af sine domicilejendomme med 3,2 mio. kr.

Sparekassen fik herudover flere påbud på kreditområdet, herunder påbud om at etablere og sikre en forsvarlig overtræksadministration. Sparekassen fik et generelt påbud om at opdatere sine politikker og forretningsgange, således at disse lever op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen.

Sparekassen fik en række påbud på markedsrisikoområdet primært i relation til instruksens grænser og afrapporteringen til bestyrelsen.

Sparekassens solvensbehov er ultimo 3. kvartal 2014 opgjort til 9,9 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af inspektionen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til at afdække sparekassens risici.

Sparekassens faktiske solvens er pr. ultimo 3. kvartal 2014 opgjort til 13,6 pct. efter udgiftsførelsen af de påbudte ny- og mernedskrivninger.

 

Senest opdateret 20-01-2015