Redegørelse om inspektion i Aktieselskabet Nordfyns Bank

26-01-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i november og december 2014 på inspektion i Aktieselskabet Nordfyns Bank. Inspektionen var ordinær, og alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Nordfyns Banks forretningsmodel er traditionel med ind- og udlån til private og mindre erhvervsdrivende i Nordfyns Kommune samt Odense og Middelfart, som banken anser som værende sit primære forretningsområde. Herudover udøver banken leasingvirksomhed i hele landet gennem datterselskabet Nordfyns Finans A/S.

Fordelingen af udlån er henholdsvis ca. 54 pct. til privatkunder og 46 pct. til erhvervskunder. Banken er ikke væsentligt eksponeret mod særlige brancher, og har ingen udlån over 10 pct. af kapitalgrundlaget.

Banken er endvidere kendetegnet ved en solid likviditetsmæssig overdækning, blandt andet på grund af et indlånsoverskud på ca. 30 pct. i forhold til bankens udlån.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen bankens 35 største udlån svarende til i alt ca. 625 mio. kr. Dette svarer til 26,6 pct. af bankens samlede udlån.

Finanstilsynet fandt ikke anledning til at foretage yderligere nedskrivninger end dem, banken selv på forhånd havde beregnet.

Finanstilsynet gav en række påbud om ændring af bankens skriftlige retningslinjer, herunder tilretning af bankens instruks til direktionen på kredit- og markedsrisikoområdet, samt et enkelt påbud om etablering af forretningsgange. Endvidere fik banken et påbud om at etablere uafhængige kontroller på markedsrisikoområdet.

Banken havde ultimo september 2014 opgjort sit individuelle solvensbehov til 9,4 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 15,4 pct. Bankens opgørelse af solvensbehovet var dog ikke fuldt ud i overensstemmelse med reglerne, men var dog beløbsmæssigt tilstrækkeligt i den aktuelle situation.

 

Senest opdateret 26-01-2015