Redegørelse om påtale til Topdanmark A/S for fejl i årsrapporten for 2014

21-12-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i en temaundersøgelse om goodwill foretaget en delvis regnskabskontrol af Topdanmark A/S’ årsrapport for 2014.
På denne baggrund har selskabet modtaget en påtale for, at en række oplysninger om goodwill ikke fremgik af årsrapporten.

Sammenfatning

Topdanmark A/S (herefter ”Topdanmark” eller ”selskabet”) havde i koncernregnskabet for 2014 indregnet en goodwill på 441 mio. kr. svarende til 0,68 pct. af balancen samt 8,6 pct. af egenkapitalen. Finanstilsynet vurderede derfor, at goodwill var en væsentlig regnskabspost.

Finanstilsynet konstaterede, at der i henhold til de internationale regnskabstandarder manglede en række oplysninger vedrørende goodwill, herunder

  • Oplysning om alle primære forudsætninger, dvs. de forudsætninger som Topdanmark koncernens værdiforringelsestest for den relevante pengestrømsgenererende enhed er mest følsom overfor,
  • Beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af de værdier, der er tildelt hver primær forudsætning,
  • Oplysning om det anvendte vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af pengestrømsprognoser.

Efter at have fået Finanstilsynets udkast til afgørelse i høring offentliggjorde Topdanmark A/S den 16. november 2014 korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014, hvor fejlen var rettet.
Selskabet har derfor modtaget en påtale for, at oplysningerne om goodwill ikke fremgik af årsrapporten for 2014.

Uddybning af påtalen

I den internationale regnskabsstandard IAS 36: Værdiforringelse af aktiver er der en række oplysningskrav vedrørende goodwill, som selskabet manglede i årsrapporten for 2014. Det var derfor Finanstilsynets vurdering, at de manglende oplysninger var en fravigelse fra de internationale regnskabsregler.

Finanstilsynet lagde ved sin vurdering vægt på, at der manglede en del oplysninger, og at en regnskabsbruger derved kunne have svært ved at vurdere, på hvilket grundlag værdiforringelsestesten var udført. En regnskabslæser ville således ikke kunne vurdere, hvilke forudsætninger, der konkret var anvendt i værdiforringelsestesten af goodwill, hvorledes de værdier, der var tildelt hver primær forudsætning, var opgjort, og hvorvidt disse værdier var i overensstemmelse med tidligere erfaringer.

Endvidere kunne regnskabslæser ikke af årsrapporten udlede, at selskabet havde anvendt en vækstrate i perioden efter budgetperioden (terminalperioden) på 0 procent.

En værdiforringelsestest er forbundet med usikkerhed, idet værdierne alene er baseret på ledelsens skøn, hvorfor det var Finanstilsynets vurdering, at de manglende oplysninger var væsentlige for en regnskabsbruger.

Efter at have fået Finanstilsynets udkast til afgørelse i høring offentliggjorde Topdanmark A/S den 16. november 2015 korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014, hvor selskabet gav de manglende oplysninger vedrørende goodwill.

Som en konsekvens heraf har Finanstilsynet givet selskabet en påtale, da fejlene vurderes at være af væsentlig betydning for årsrapporten for 2014.

 

Senest opdateret 21-12-2015