Afgørelse vedrørende regnskabskontrol af Østjydsk Bank A/S' årsrapport for 2014, halvårsrapport for 1. halvår 2015 og kvartalsrapport for 1. – 3. kvartal 2015

23-12-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Østjydsk Bank A/S’ (herefter benævnt Østjydsk Bank) årsrapport for 2014 og halvårsrapport for 1. halvår 2015. Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders års- og delårsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af § 83, stk. 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

Årsrapporten og halvårsrapporten er aflagt efter lov om finansiel virksomhed  og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.  (herefter benævnt regnskabsbekendtgørelsen).

Årsrapporten er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionspåtegningen er uden forbehold. Revisor har givet supplerende oplysninger vedrørende usikkerhed ved måling af udlån og garantier samt ejendomme, samt oplyst at denne usikkerhed kan være væsentlig i forhold til bankens kapitalforhold.

Revisor har desuden givet supplerende oplysninger om sammensætningen af bankens kapital samt det forhold, at banken har to eksponeringer, der pr. 31. december 2014 ikke overholder grænsen for store eksponeringer. Halvårsrapporten for 1. halvår 2015 er ikke revideret eller reviewet.

Afgørelse

Årsrapporten for 2014,halvårsrapporten for 1. halvår 2015 og kvartalsrapporten for 1. – 3. kvartal 2015

Det er Finanstilsynets vurdering, at Østjydsk Banks årsrapport for 2014 indeholder følgende fejl (punkt 1-3):

1. Manglende oplysninger om sikkerheder

Østjydsk Bank har i relation til oplysninger om den maksimale kreditrisiko og sikkerheder ikke beskrevet sikkerhedsstillelsen med hensyn til det beløb, der bedst udtrykker den maksimale kreditrisiko. Dette er en fravigelse fra kravet i regnskabsbekendtgørelsens § 93 a, stk. 1, nr. 2. Banken har i stedet oplyst, hvor stor en del af udlånet, der er henholdsvis helt sikret, delvist sikret og usikret. 

2. Kreditkvaliteten af udlån, der hverken er i restance eller nedskrevne

Østjydsk Bank har ikke givet information om kreditkvaliteten på den del af udlånene, der hverken er i restance eller nedskrevne, hvilket er en fravigelse fra kravet i regnskabsbekendtgørelsens § 93 a, stk. 2, nr. 1. Dermed har regnskabsbruger ikke mulighed for at vurdere kreditkvaliteten på denne del af udlånene.

3. Manglende oplysninger om bankens investeringsejendomme og aktiver i midlertidig besiddelse

Østjydsk Bank har ikke oplyst, at en del ejendomme i midlertidig besiddelse ikke sælges inden for kort tid og derfor omklassificeres til investeringsejendomme.

Østjydsk Bank har endvidere ikke oplyst, at den helt overvejende del af bankens investeringsejendomme er omklassificeret fra aktiver i midlertidig besiddelse og dermed udgøres af ejendomme, som er overtaget i forbindelse med nødlidende eksponeringer.

Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at Østjydsk Banks halvårsrapport for 1. halvår for 2015 indeholder følgende fejl:

4. Forkert måling samt forkert målingsgrundlag af bankens investeringsejendomme og aktiver i midlertidig besiddelse

Østjydsk Bank har ikke målt dagsværdien af bankens investeringsejendomme og aktiver i midlertidig besiddelse korrekt, hvilket er en fravigelse fra regnskabsbekendtgørelsens §§ 60 og 62.

Læs hele afgørelsen her.

 

Senest opdateret 23-12-2015