Redegørelse om hvidvaskundersøgelse i Ekspres Bank A/S

06-08-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har den 14. april 2015 foretaget inspektion hos Ekspres Bank A/S med henblik på at undersøge, om banken overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Risikovurdering af banken

Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen foretaget en vurdering af bankens iboende risiko på hvidvaskområdet på baggrund af bankens forretningsmodel, herunder kunder, produkter, leveringskanaler og geografiske forhold, samt bankens størrelse og markedsmæssige position. Med iboende risiko menes risikoen for, at banken kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Vurdering af den iboende risiko foretages uden hensyntagen til de risikobegrænsende foranstaltninger, som banken har iværksat.

Ekspres Bank er en udlånsbank med en samlet udlånsportefølje på mere ca. 2,6 mia. kr. Banken er datterselskab af BNP Paribas Personal Finance og indgår således i en international finansiel koncern.

Bankens forretningsmodel bygger på ydelse af usikrede lån og kreditter (med tilknyttet VISA) til privatpersoner. Der ydes lån op til 500.000 kr. og kreditter med maksimum op til 40.000 kr. Udover hovedkontoret i Taastrup har banken ingen fysiske filialer, og formidlingen af bankens udlån sker derfor via samarbejdspartnere (detailbutikker) eller som online formidling via bankens egen hjemmeside eller via såkaldte ”brokers”, dvs. andre samarbejdspartnere, som på vegne af banken udbyder onlinelån under eget varemærke.

Generelt vurderer Finanstilsynet, at der kan være risiko for, at midler, som indbetales til kredit for kunders lån og kreditter, kan hidrøre fra kriminalitet, og at lån eller kreditfaciliteter, der stilles til rådighed for kunden, kan anvendes til finansiering af terrorisme. Generelt vurderer Finanstilsynets, at bankens risiko (iboende) for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er middel vurderet relativt i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

Sammenfatning af undersøgelsen og tilsynsreaktioner

Det er Finanstilsynets vurdering, at antallet af underretninger om mistænke-lige transaktioner, som banken har sendt til Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK), ligger på et meget lavt niveau set i forhold til tilsynets risikovurdering af banken, og at dette skal ses i sammenhæng med, at bankens system for overvågning og behandling af mistænkelige kundetransaktioner er utilstrækkeligt, herunder på områderne risikovurdering, ledelseskontrol og kommunikation, undervisning af medarbejdere, kundekendskab i relation til politisk udsatte personer, oplysninger om formål med forretningsforbindelsen samt ved procedurer for undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.

Finanstilsynet har på baggrund heraf meddelt banken påbud om at udarbejde en tilstrækkelig vurdering af bankens risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme og tilstrækkelige regler om ledelseskontrol og kommunikation. Banken har endvidere fået påbud om at udarbejde og gennemføre tilstrækkelige uddannelses- og instruktionsprogrammer samt påbud om at sikre, at banken overholder de skærpede krav i relation til mulige politisk udsatte personer og indføre procedure med henblik på at sikre, at der ved lån, som ikke er øremærkede eller er almindelige forbrugerkreditter, indhentes tilstrækkelige oplysninger om formålet med lånet. Endeligt har Finanstilsynet meddelt banken påbud om at udarbejde tilstrækkelige procedurer for undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.

 

Senest opdateret 06-08-2015