Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

23-04-2015

 

Indledning

I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik det af en artikel, at PFA Pensions (herefter ”PFA”) betydelige balancevækst i 2013 i høj grad var baseret på finansielle transaktioner og ikke på reel kundetilvækst. I artiklen oplyste PFA, at selskabet anvender repoforretninger til at opnå et større afkast på obligationsbeholdningen. Da dette ikke fremgik af årsrapporten for 2013, anmodede Finanstilsynet den 25. november 2014 PFA om at redegøre for de repoforretninger, selskabet havde indgået, og for den regnskabsmæssige behandling af kontrakterne i årsrapporten for 2013. Finanstilsynet modtog selskabets redegørelse den 8. december 2014.

Den 23. marts 2015 fremsendte Finanstilsynet udkast til afgørelse i partshøring og modtog selskabets svar den 31. marts 2015.

PFA aflægger årsrapport efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser .

Årsrapporten for 2013 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionspåtegningen er afgivet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at tilsynet ikke har taget stilling til årsrapporten for 2013 i øvrigt.

Afgørelse

Det er Finanstilsynets vurdering, at PFA Pensions årsrapport for 2013 indeholder følgende fejl:

PFA Pension har ikke givet de krævede oplysninger om aktiver, der er stillet som sikkerhed, idet selskabet ikke har oplyst, i hvilket omfang eller med hvilken værdi selskabets aktiver, herunder obligationer, er anvendt som sikkerhedsstillelse i forbindelse med indgåede repoforretninger. Oplysninger om omfanget og værdien af aktiver, der er stillet som sikkerhed, er et krav i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 104, stk. 2.

Som følge af ovenstående var det Finanstilsynets hensigt at forelægge sagen for Finanstilsynets bestyrelse den 21. april 2015 med henblik på at påbyde selskabet at offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2013.

Efter at have modtaget Finanstilsynets udkast til afgørelse i høring valgte PFA at medtage oplysninger om repoforretningerne i selskabets årsrapport for 2014, der blev offentliggjort den 15. april 2015.

Finanstilsynet skal som følge heraf påtale, at PFA Pension i årsrapporten for 2013 ikke har oplyst i hvilket omfang eller med hvilken værdi selskabets aktiver, herunder obligationer, er anvendt som sikkerhedsstillelse i forbindelse med indgåede repoforretninger.

 

 

Senest opdateret 23-04-2015