Redegørelse om inspektion i Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

23-09-2014

Indledning

Finanstilsynet var i august 2014 på inspektion i Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, forsikringsområdet, investeringsområdet, outsourcing, revision og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S ejes af Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel f.m.b.a. og Sparekassen Vendsyssel.

Sekskabet tilbyder forsikringer til private, nedlagte landbrug og mindre erhverv. Selskabets geografiske tegningsområde er begrænset til Vendsyssel, Hanherred og det nordlige Himmerland, og salget foregår primært via eget salgskorps og partnere.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets politikker og retningslinjer på forsikringsområdet. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er en tydelig styring af forsikringsrisiciene, og at risikoappetitten er afstemt med selskabets politikker og retningslinjer.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets hensættelser og afløb indenfor de forskellige brancher. Finanstilsynet vurdererede, at selskabets hensættelser er tilstrækkelige.

Selskabets største risiko er investeringsområdet. I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets politik og retningslinjer på området og fandt, at selskabets investeringsretningslinjer ikke indeholder risikomål for aktieinvesteringer og virksomhedsobligationer. Endvidere modtager selskabet rapportering på området fra en ekstern investeringsrådgiver og foretager ikke egenkontrol af de modtagne oplysninger. Det er på denne baggrund Finanstilsynets vurdering, at bestyrelsen ikke har tilstrækkelige kompetencer til at sikre en konkret stillingtagen til selskabets risici og foretage kontrol på investeringsområdet. Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at redegøre for hvorledes den vil styrke sine kompetencer på dette område. Selskabet fik endvidere et påbud om at udarbejde retningslinjer, der lever op til de gældende regler og sikrer en tilstrækkelig rapportering til bestyrelsen.

En gennemgang af selskabets opgørelse af aktiver til dækning af selskabets forpligtelser overfor forsikringstagerne gav ikke anledning til bemærkninger.

Selskabet er efter de nye solvensregler et gruppe 1-forsikringsselskab og opgør sit individuelle solvensbehov efter standardmodellen. Selskabet har pr. 2. kvartal 2014 opgjort sit individuelle solvensbehov til 41,9 mio. kr. Den tilstrækkelige basiskapitalen er opgjort til 120,1 mio. kr. og selskabets solvensgrad i forhold til basiskapitalens størrelse er derfor 2,9.

Senest opdateret 23-09-2014