Lov om værdipapirhandel m.v. § 31 – Afgørelse om mulig tilbudspligt for If til aktionærerne i Topdanmark

11-09-2014

Afgørelse om tilbudspligt til aktionærerne i Topdanmark A/S

Finanstilsynet modtog den 14. juli 2014 en henvendelse fra advokat Jacob Bier vedrørende mulig tilbudspligt for If P&C Insurance Holding Ltd. (”If”) til aktionærerne i Topdanmark A/S (”Topdanmark”). Forespørgslen er fremsat i forlængelse af forespørgsel af 29. august 2013, der blev besvaret ved afgørelse af 22. oktober 2013.

I henvendelsen anmodes der om Finanstilsynets stillingtagen til, om If vil ifalde tilbudspligt til de øvrige aktionærer i Topdanmark under visse forudsætninger, jf. § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Til forskel fra henvendelsen af 29. august 2013 er der blandt andet sket den ændring, at If nu er repræsenteret i Topdanmarks bestyrelse ved administrerende direktør hos If, Torbjörn Magnusson.

Formålet med overtagelsestilbudsreglerne om pligtmæssige tilbud er at sikre, at investorer kan komme ud af deres investering, hvis en person opnår bestemmende indflydelse over det selskab, som investoren er aktionær i. Det er i den forbindelse som udgangspunkt et krav, at der sker en overdragelse af aktier til personen, der samtidig opnår bestemmende indflydelse. Det vil derfor som udgangspunkt være en aktiv handling fra den aktionær, der opnår bestemmende indflydelse, der udløser tilbudspligten.

Afgørelse

Det vurderes, at If ikke vil ifalde tilbudspligt ved opnåelse af bestemmende indflydelse til de øvrige aktionærer i Topdanmark under de i henvendelsen af 14. juli 2014 oplyste forudsætninger. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke sker en overdragelse af aktier til If, der medfører opnåelse af bestemmende indflydelse.

Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Læs den fulde afgørelse her

Senest opdateret 11-09-2014