Redegørelse om inspektion i HF Forsikring G/S

31-10-2014

Finanstilsynet var i juni 2014 på inspektion i HF Forsikring G/S.

Indledning

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, forsikringsområdet, investeringsområdet, outsourcing, revision og kapitalforhold.

Sammenfatning og vurdering

Selskabet tilbyder forsikringer til private, nedlagte landbrug og mindre erhverv. Selskabets geografiske tegningsområde er begrænset til Sjælland, Lolland, Falster, Samsø og Sejerø, og salget foregår udelukkende via egne assurandører. Selskabet fusionerede pr. 1. januar 2012 med Odsherred Forsikring G/S.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets politikker og retningslinjer på forsikringsområdet. Finanstilsynet vurdererede på baggrund af gennemgangen, at selskabets metode til at opgøre sine erstatningshensættelser er forenklet og utilstrækkelig, hvilket bl.a. afspejler sig i at selskabet har oplevet betydelige afløbstab hvert år i perioden 2009-2013.

Finanstilsynet foretog en vurdering af selskabets erstatningshensættelser for hovedbrancherne pr. ultimo 2013. Beregningerne viser, at især hensættelserne på motor- og ulykkesområdet var for lave. Selskabet blev derfor påbudt at hæve sine erstatningshensættelser pr. ultimo 2013 med mindst 28 pct. og med afsæt i dette niveau efterfølgende at genberegne sine erstatningshensættelser pr. ultimo 1. halvår 2014.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets politik og retningslinjer på investeringsområdet og fandt, at selskabets investeringsretningslinjer kun indeholder risikomål for danske obligationer. Investeringsretningslinjerne indeholder desuden ikke afkast-benchmark for de forskellige aktivtyper. På baggrund af dette fik selskabet et påbud om at udarbejde retningslinjer, der lever op til de gældende regler og sikrer en tilstrækkelig rapportering til bestyrelsen.

Selskabets egen opfattelse af investeringsrisikoen i selskabet er, at den ligger i niveauet lav til mellem. Dette harmonerer ikke med, at selskabet har brede investeringsrammer og et relativt højt risikomål på danske obligationer. Hertil kommer, at selskabets markedsrisiko fra solvensberegningerne udgør en stor andel af investeringsaktiverne. De mangelfulde investeringsretningslinjer og den fejlagtige opfattelse af selskabets investeringsrisiko betød, at Finanstilsynet påbød selskabets bestyrelse at foretage en ny selvevaluering på investeringsområdet.

En gennemgang af selskabets opgørelse af aktiver til dækning af selskabets forpligtelser overfor forsikringstagerne resulterede i et påbud til selskabet om at foretage en korrekt opgørelse af selskabets eksponering mod enkeltvirksomheder. Realkreditobligationer fra et enkelt realkreditinstitut må højst udgøre 40 pct. af de samlede hensættelser. Selskabets fejlfortolkning har dog hidtil ingen betydning haft for opgørelsen af aktiverne.

Selskabets kapitalplan indeholder visse uklarheder af forståelsesmæssig- og beregningsteknisk karakter. Selskabet blev derfor påbudt at opdatere sin kapitalplan, så den afspejler at basiskapitalen er tilstrækkelig til at dække de risici, som selskabet kan forventes at blive udsat for.

Endelig fik selskabet et påbud om at bestyrelsesprotokollen skal afspejle de førte drøftelser på bestyrelsesmøderne, herunder skal væsentlige risikovurderinger og trufne beslutninger samt forudsætningerne for disse fremgå.

Selskabet er efter de nye solvensregler et gruppe 1-forsikringsselskab og opgør sit individuelle solvensbehov efter standardmodellen. Selskabet har pr. 2. kvartal 2014 opgjort sit individuelle solvensbehov til 39,0 mio. kr. Den tilstrækkelige basiskapital er inden inspektionen opgjort til 86,0 mio. kr. og selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er derfor 2,2.

Senest opdateret 31-10-2014